Vilka vi är

Vår webb­plats­a­dress är: https://bultenbike.se & https://www.vikcyklar.se/ & https://varmlandbybike.se.

Den­na poli­cy för­kla­rar hur vår webb­plats sam­lar in och behand­lar dina upp­gif­ter, vil­ka val och möj­lig­he­ter du har samt hur du kan utö­va dina rät­tig­he­ter. Den­na poli­cy rik­tar sig till dig som besö­ker vår webb­plats. Vi anser att skyd­det för per­son­upp­gif­ter är vik­tigt och strä­var efter att utfor­ma vår webb­plats med respekt för besö­kar­nas integri­tet. Vår utgångs­punkt är att inte behand­la fler per­son­upp­gif­ter än vad som behövs för ända­må­let och att använ­da de minst integri­tets­käns­li­ga uppgifterna.

 1. Per­son­upp­gif­ter vi sam­lar in och hur de används
 2. Hur behand­lar ni mina personuppgifter?
 3. Hur är det med coo­ki­es och lik­nan­de tekniker?
 4. Vem delar ni mina upp­gif­ter med?
 5. Var behand­lar vi dina uppgifter?
 6. Vil­ka rät­tig­he­ter har jag?
 7. Hur använ­der jag mina rättigheter?
 8. Han­te­ring av kakor
 9. Änd­ring­ar i den­na policy
 10. Vem är personuppgiftsansvarig?

1. Personuppgifter vi samlar in och hur de används

Per­son­upp­gif­ter är upp­gif­ter som avser en iden­ti­fi­e­rad eller iden­ti­fi­er­bar per­son. Vi behand­lar namn, e‑postadress och tele­fon­num­mer som läm­nas till oss via kon­takt­for­mu­lär på webb­plat­sen. Även din e‑postadress kom­mer att spa­ras vid anmä­lan till vårt nyhets­brev. Per­son­upp­gif­ter­na behand­las för att vid­ta begär­da åtgär­der som att besva­ra frå­gor eller skic­ka mate­ri­al. Per­son­upp­gif­ter­na kan även kom­ma att använ­das för direkt mark­nads­fö­ring till mot­ta­ga­re i deras yrkes­roll, kund- och mark­nads­a­na­ly­ser, inbjud­ning­ar till möten samt and­ra yrkes­mäs­si­ga kon­tak­ter röran­de våra pro­duk­ter och tjäns­ter. Vid besök på webb­plat­sen och vid ned­ladd­ning av doku­ment behand­lar vi auto­ma­tiskt infor­ma­tion som under vis­sa för­ut­sätt­ning­ar kan utgö­ra per­son­upp­gif­ter. Det kan gäl­la upp­gif­ter om tid, datum, ned­lad­dad fil, filens stor­lek, volym på över­för­da data, webb­lä­sa­re, språkin­ställ­ning­ar, ope­ra­tiv­sy­stem, refe­re­ran­de domän och IP-adress. Ända­må­let med behand­ling­en av den­na typ av infor­ma­tion är att till­han­da­hål­la en intres­sant, säker och använ­dar­vän­lig webbplats.

• Laglig grund

Den lag­li­ga grun­den för vår behand­ling av per­son­upp­gif­ter är ett berät­ti­gat intres­se att mark­nads­fö­ra våra tjäns­ter och pro­duk­ter, att kom­mu­ni­ce­ra med kun­der, leve­ran­tö­rer och and­ra intres­sen­ter samt att erbju­da en intres­sant, säker och använ­dar­vän­lig webb­plats. I vis­sa fall är den lag­li­ga grun­den att behand­ling­en av per­son­upp­gif­ter är nöd­vän­dig för att full­gö­ra ett avtal eller för att vid­ta åtgär­der på begä­ran av den som läm­nat per­son­upp­gif­ter­na innan ett avtal träf­fas. När det gäl­ler så kal­la­de coo­ki­es är den lag­li­ga grun­den sam­tyc­ke. När­ma­re infor­ma­tion om den­na behand­ling fram­går av avsnit­tet om coo­ki­es och lik­nan­de tek­ni­ker nedan.

• Lagringstid

Gene­rellt så spa­rar vi inte per­son­upp­gif­ter läng­re än vad som är nöd­vän­digt för att upp­fyl­la ända­må­let med behand­ling­en. Vi rade­rar även per­son­upp­gif­ter om du begär att de ska tas bort eller om vi får kän­ne­dom om att per­son­upp­gif­ter­na som vi behand­lar är inaktuella.

• Överföring till tredje part

Vår utgångs­punkt är att inte läm­na ut per­son­upp­gif­ter till obe­ro­en­de tred­je part om det inte är nöd­vän­digt för att upp­fyl­la våra för­plik­tel­ser enligt avtal eller lag. Det hand­lar exem­pel­vis om våra leve­ran­tö­rer inom områ­den som infor­ma­tions­sä­ker­het, IT, frakt och logistik, eko­no­mi och mark­nads­fö­ring. Om vårt bolag ingår, eller kan kom­ma att ingå, i en kon­cern kan dina upp­gif­ter även kom­ma att delas med före­tag inom kon­cer­nen. Vi säl­jer inte dina per­son­upp­gif­ter eller låter någon tred­je part av and­ra skäl använ­da per­son­upp­gif­ter som läm­nats till oss för sina egna syf­ten. Undan­tag är viss tek­nisk infor­ma­tion som under sär­skil­da för­ut­sätt­ning­ar delas med tred­je part enligt nedan.

• Säkerhet

Vi har ruti­ner och arbets­sätt för att dina per­son­upp­gif­ter ska han­te­ras på ett säkert sätt. Utgångs­punk­ten är att endast per­so­ner inom vår orga­ni­sa­tion som behö­ver per­son­upp­gif­ter­na för att utfö­ra sina arbets­upp­gif­ter ska ha till­gång till dem. Våra säker­hets­sy­stem är utveck­la­de för att skyd­da mot intrång, för­stö­ring samt and­ra för­änd­ring­ar som kan inne­bä­ra integri­tets­ris­ker. De per­son­upp­gif­ter som läm­nas via for­mu­lär på vår webb­plats skyd­das med hjälp av kryp­te­ring under över­fö­ring till våra servrar.

• Överföring till länder utanför EU/ESS

Nor­malt behand­lar vi endast per­son­upp­gif­ter inom EU/EES. Dina per­son­upp­gif­ter och tek­nisk infor­ma­tion kan dock i vis­sa situ­a­tio­ner kom­ma att över­fö­ras till mot­ta­ga­re utan­för EU/EES som har en ade­kvat skydds­ni­vå för per­son­upp­gif­ter. Undan­tags­vis kan per­son­upp­gif­ter även, efter det att vi har vid­ta­git sär­skil­da säker­hets­åt­gär­der, kom­ma att över­fö­ras till mot­ta­ga­re utan­för EU/EES som sak­nar ade­kvat skydds­ni­vå för personuppgifter.

• Rättigheter rörande personuppgifter

Du har rätt att på begä­ran och utan onö­digt dröjs­mål få till­gång till dina per­son­upp­gif­ter, att få dina per­son­upp­gif­ter rät­ta­de eller rade­ra­de. Du har vida­re rätt att få behand­ling­en av dina per­son­upp­gif­ter begrän­sad och att få dina per­son­upp­gif­ter över­för­da till någon annan. Slut­li­gen har du rätt att begä­ra att dina per­son­upp­gif­ter inte används för direkt mark­nads­fö­ring. Om du har frå­gor eller inte är nöjd med hur vi behand­lar dina per­son­upp­gif­ter är du all­tid väl­kom­men att kon­tak­ta oss. Det finns även en möj­lig­het att kon­tak­ta behö­rig tillsynsmyndighet.

• Ändringar

Den­na Integri­tets­po­li­cy upp­da­te­ras kon­ti­nu­er­ligt och vi rekom­men­de­rar att du regel­bun­det kon­trol­le­rar om det har skett någ­ra för­änd­ring­ar innan webb­plat­sen används.

• Länkar

På vår webb­plats före­kom­mer det ibland län­kar till and­ra webb­plat­ser. De webb­plat­ser­na står nor­malt inte under vår kon­troll och omfat­tas inte av den­na integri­tets­po­li­cy där­för upp­ma­nas du att ta del av webb­plat­sens integri­tets­po­li­cy innan du läm­nar dina personuppgifter.

2. Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Föl­jan­de avsnitt för­kla­rar vil­ka typer av upp­gif­ter som vi kan kom­ma att behand­la om dig och för vil­ka syf­ten. Vi för­kla­rar ock­så hur upp­gif­ter­na sam­las in och hur länge upp­gif­ter­na sparas.

• Insamling av webbstatistik

När du besö­ker vår webb­plats sam­lar vi in log­gar som inne­hål­ler näti­den­ti­fi­e­ra­re och tids­stämp­lar med hjälp av en leve­ran­tör. Vi sam­lar in des­sa upp­gif­ter så att vi kan se hur många använ­da­re som besö­ker vår webb­plats. Vår rätts­li­ga grund för behand­ling­en är vårt berät­ti­ga­de intres­se av att veta hur vår webb­plats används. De upp­gif­ter som sam­las in via des­sa log­gar avi­den­ti­fie­ras direkt och spa­ras där­för inte i våra system.

3. Hur är det med cookies och liknande tekniker?

När du besö­ker vår webb­plats får du ange om du sam­tyc­ker till coo­ki­es som bland annat används i syf­te att iden­ti­fi­e­ra dig som åter­kom­man­de besö­ka­re, ana­ly­se­ra använd­ning­en av vår webb­plats, sam­man­stäl­la en pro­fil över dina intres­sen för att kun­na visa dig rele­van­ta annon­ser på and­ra webb­plat­ser och ge dig till­gång till tred­je­parts­tjäns­ter. Vi använ­der coo­ki­es för att till­han­da­hål­la vår webb­plats, för att sam­la in webb­sta­tistik och för att hål­la reda på dina val när du log­gar in. Webb­si­dan inne­hål­ler även tred­je­partcoo­ki­es från exem­pel­vis Face­book, Instagram och Klar­na. Din webb­lä­sa­re eller enhet tillå­ter dig att änd­ra inställ­ning­ar­na för använd­ning­en och omfatt­ning­en av coo­ki­es. Du kan till exem­pel väl­ja att bloc­ke­ra alla coo­ki­es, endast accep­te­ra vis­sa coo­ki­es, eller rade­ra coo­ki­es när du stäng­er ner din webb­lä­sa­re. Tänk på att vis­sa delar av vår webb­plats kanske inte fun­ge­rar om du bloc­ke­rar eller rade­rar coo­ki­es. För mer infor­ma­tion om coo­ki­es och hur du kan änd­ra din webb­lä­sa­res inställ­ning­ar kan du besö­ka www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

4. Vem delar ni mina uppgifter med?

Vi kom­mer inte dela, säl­ja, över­lå­ta eller på annat sätt läm­na ut dina upp­gif­ter utö­ver vad som anges i den­na poli­cy, om vi inte är skyl­di­ga att göra det för att full­gö­ra en rätts­lig för­plik­tel­se eller om vi har fått ditt sam­tyc­ke till ett sådant utläm­nan­de. Det­ta ute­slu­ter inte att vi kan använ­da per­son­upp­gifts­bi­trä­den som behand­lar upp­gif­ter för vår räk­ning i enlig­het med skrift­li­ga per­son­upp­gifts­bi­trä­des­av­tal och våra instruk­tio­ner. Per­son­upp­gifts­bi­trä­den som får till­gång till dina upp­gif­ter (t.ex. när vi använ­der en tred­je part för att lag­ra upp­gif­ter på en ser­ver), ges inte någon rätt att använ­da dina upp­gif­ter för and­ra syf­ten än de syf­ten som anges i den­na policy.

5. Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi strä­var all­tid efter att behand­la dina upp­gif­ter inom EU/EES. Dina upp­gif­ter kan dock i vis­sa situ­a­tio­ner kom­ma att över­fö­ras till och behand­las i ett land utan­för EU/EES. Vi kom­mer då vid­ta alla rim­li­ga lega­la, tek­nis­ka och orga­ni­sa­to­ris­ka åtgär­der för att säker­stäl­la att dina upp­gif­ter han­te­ras säkert och med en ade­kvat skydds­ni­vå jäm­för­bar med och i sam­ma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

6. Vilka rättigheter har jag?

• Rätt till tillgång

Du har rätt att begä­ra en kopia på de upp­gif­ter som vi behand­lar om dig. Kopi­an är kost­nads­fri att begära.

• Rätt till rättelse

Du har rätt att kor­ri­ge­ra fel­ak­ti­ga eller icke-kom­plet­ta upp­gif­ter om dig själv.

• Rätt att bli raderad

Du har rätt att begä­ra rade­ring av dina upp­gif­ter för de fall att upp­gif­ten inte läng­re är nöd­vän­dig för det ända­mål den blev insam­lad för. Det kan dock fin­nas lega­la skyl­dig­he­ter som hind­rar oss från att ome­del­bart rade­ra delar av dina uppgifter.

• Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begä­ra att dina upp­gif­ter över­förs från oss till dig själv eller till en annan leve­ran­tör. Det kan dock fin­nas lega­la skyl­dig­he­ter som hind­rar oss från att över­fö­ra delar av dina uppgifter.

• Rätt till invändning

Du har rätt att göra invänd­ning­ar mot behand­ling av dina per­son­upp­gif­ter som vi utför med stöd av intres­se­av­väg­ning. Du mås­te då spe­ci­fi­ce­ra vil­ken behand­ling du invän­der mot. Om dina per­son­upp­gif­ter behand­las för direkt­mark­nads­fö­ring har du all­tid rätt att när som helst invän­da mot behandlingen.

• Rätt till begränsning

Du har rätt att begä­ra en till­fäl­lig begräns­ning av behand­ling­en av dina per­son­upp­gif­ter. Det­ta inne­bär att vi till­fäl­ligt flyt­tar per­son­upp­gif­ter­na till ett annat behand­ling­sy­stem eller gör upp­gif­ter­na otill­gäng­li­ga för en användare.

• Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst åter­kal­la ditt sam­tyc­ke för infor­ma­tions­för­med­ling genom att kon­tak­ta oss på upp­gif­ter­na nedan.

• Rätt att lämna klagomål

Du har rätt att när som helst kom­ma in med ett kla­go­mål till oss eller till behö­rig tillsynsmyndighet.

7. Hur använder du dina rättigheter?

Om du vill använ­da någon av dina rät­tig­he­ter är du väl­kom­men att skic­ka oss ett med­de­lan­de. Om du vill läm­na ett kla­go­mål till en till­syns­myn­dig­het ber vi dig kon­tak­ta Data­in­spek­tio­nen på www.datainspektionen.se.

8. Hantering av kakor

Du kan själv rade­ra kakor från din webb­lä­sa­re och din enhet och göra inställ­ning­ar i din webb­lä­sa­re för om och hur lokal infor­ma­tion får lag­ras. Här hit­tar du infor­ma­tion om hur du han­te­rar kakor i din webbläsare:

 • Chro­me (länk: https://support.google.com/…)
 • Safa­ri (länk: https://support.apple.com/…)
 • Safa­ri på iPho­ne och iPad (länk: https://support.apple.com/sv-se/HT201265)
 • Inter­net Explo­rer (länk: https://support.microsoft.com/…)
 • Fire­fox (länk: https://support.mozilla.org/…)
 • Ope­ra (länk: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/)

9. Ändringar i denna policy

Om vi gör änd­ring­ar i den­na poli­cy kom­mer vi att med­de­la dig genom att pub­li­ce­ra den upp­da­te­ra­de ver­sio­nen på webb­si­dan https://bultenbike.se/. Om änd­ring­ar­na är väsent­li­ga, kom­mer vi även med­de­la dig på lämp­ligt sätt och, om det krävs, be om ditt samtycke.

10. Vem är personuppgiftsansvarig?

Bul­ten Bike eko­no­misk för­e­ning (org. nr 769633–5434) är per­son­upp­gifts­an­sva­rig för behand­ling­en av dina upp­gif­ter enligt den­na policy.

Hur kontaktar du oss?

Bul­ten Bike eko­no­misk för­e­ning har en ansva­rig som ansva­rar för data­skydds­frå­gor. Om du har någ­ra frå­gor kring den­na poli­cy, behand­ling­en av dina upp­gif­ter eller hur kan utö­va dina rät­tig­he­ter är du väl­kom­men att kon­tak­ta oss på tele­fon­num­mer 054 — 20 33 009 eller via e‑post till info@bultenbike.se. Integri­tets­po­li­cyn upp­da­te­ra­des senast 2020-11-27