Kommer snart

Du har skan­nat koden för hyr­cy­kel från Värm­land by Bike. Snart kom­ma des­sa cyklar vara utpla­ce­rat i Karl­stad cent­rum. Just nu är det­ta cykel abonnerat.