Friskvård på cykel

6

Friskvård på cykel

Pris per person från:    1 300 kr
Select Date and Travelers
Var:  Karlstad

Upp­täck Karl­stads natur­skö­na omgiv­ning­ar genom motion på cykel! Vårt anpas­sa­de frisk­vårds­pro­gram är utfor­mat för att främ­ja din häl­sa genom fler­da­gars cyk­ling­pro­gram. Upp­täck sta­dens vack­ra plat­ser och natur­skö­na omgiv­ning sam­ti­digt som du bidrar till ditt välbefinnande.

Vad ingår i programmet? 

- Per­son­ligt anpas­sa­de cykel­tu­rer för häl­sa: Vi erbju­der skräd­dar­syd­da cykel­tu­rer som pas­sar alla erfa­ren­hets­ni­vå­er. Våra kar­tor och tips är utfor­ma­de för att ge dig en opti­mal kom­bi­na­tion av motion och naturupplevelser.

- Flex­ib­la paket: Välj mel­lan paket från 2 till 5 dagar för att mat­cha ditt sche­ma och motion­be­hov. Våra paket är desig­na­de för att under­lät­ta regel­bun­den fysisk akti­vi­tet, oav­sett om du före­drar kor­ta dags­tu­rer eller läng­re utflyktsprogram.

- På dina vill­kor: Cyklar på din egen cykel eller låna kost­nads­fritt ett topp­mo­dern cykel från oss.

- Roli­ga­re till­sam­mans: är ni fle­ra som vill motio­ne­ra till­sam­mans ord­nar vi det.

- Boen­de­al­ter­na­tiv: Om du inte bor i Värm­land kan vi hjäl­pa att boka boen­de nära cykel­le­den åt dig. Vårt pro­gram är spe­ci­ellt utfor­mat för att upp­fyl­la kra­ven för använd­ning av frisk­vårds­bi­dra­get, med fokus på att främ­ja fysisk akti­vi­tet och för­bätt­ra kon­di­tio­nen genom cyk­ling. Kon­tak­ta oss för att lära dig mer och boka din plats. Plat­ser­na är begrän­sa­de. Pris 650 kr/person och dag.

Här bor du

Shopping Basket