Kla­rälvs­le­den, 120 km vild­mark. Att cyk­la på gam­la lands­vä­gar, längs med Kla­räl­ven gör att du kan nju­ta av kul­tu­ren och den vack­ra natu­ren i nor­ra Värm­land på ett här­ligt sätt.
Kla­rälvs­le­den, från Syss­le­bäck till Hag­fors, är en 120 km lång cykel­led som går på gam­la lands­vä­gar, genom vild­mar­ken, i nor­ra Kla­rälv­da­len. Leden är natur­lig och sling­rar sig fram för­bi går­dar och äng­ar, genom stor­sko­gar och byar, sida vid sida med den mäk­ti­ga Kla­räl­ven. Under­la­get är grus och asfalt, Kla­rälvs­le­den läm­par sig för cykel och vandring.

I Udde­holm tar Kla­rälvs­le­den slut och den asfal­te­ra­de Kla­rälvs­ba­nan tar vid.

Kla­rälvs­ba­nan sling­rar sig rakt genom den Värm­länds­ka natu­ren, från Hag­fors i norr till Karl­stad i söder. På vägen pas­se­rar du i tur och ord­ning Udde­holm, Munk­fors, Ran­sä­ter, Deje, Fors­ha­ga och Karlstad.
Kla­rälvs­ba­nan är en ned­lagd ban­vall, helt asfal­te­rad och garan­te­rat bil­fri. På Kla­rälvs­ba­nan reser du från den mör­ka och vän­li­ga sko­gen i norr till ett öppet jord­bruks­land­skap i söder.

Vid Kla­rälvs­ba­nans söd­ra entré finns en upp­skyl­tad cykel­väg som sträc­ker sig från Kropp­kärrs­sjön till Mör­ud­den på Ham­marö. Sträc­kan är 10 km.

QR Code