Äventyrskol

169 kr

Såld av : Bulten Bike Kategori:

Beskrivning

Kol­bru­ket Gyk­terud är en lokalt belä­gen pro­du­cent av hög­kva­li­ta­tivt trä­kol som fram­ställs av ved från egna sko­gar. Trä­kols­till­verk­ning är base­rad på en unik och spe­ci­al­byggd pro­duk­tions­pro­cess som tar mel­lan 3–4 dagar att slut­fö­ra. Genom att noga över­va­ka en rad oli­ka fak­to­rer kan vi säker­stäl­la att björkve­den omvand­las till trä­kol av högs­ta kvalitet.

Den fär­dig­pac­ka­de trä­kol är ett utmärkt val för den som söker enkel­het och bekväm­lig­het. Du får 900 g påsar av även­tyr­skol, pac­kad med en bit tänd­ma­te­ri­al, vil­ket gör att du kan elda upp den direkt på en eldstad. Pro­duk­ten är lätt att trans­por­te­ra och läm­par sig väl för cam­ping- och utom­hus­ak­ti­vi­te­ter, såsom cykel­tu­rer och vandringar.

När du väl­jer Kol­bru­ket Gyk­teruds fär­dig­pac­ka­de trä­kol kan du kän­na dig trygg med att du väl­jer en pro­dukt av högs­ta kva­li­tet som är till­ver­kad lokalt och med omsorgs­full han­te­ring av våra egna sko­gar. Vårt trä­kol ger en jämn och lång brinn­tid och en här­lig doft som kom­mer att göra din utom­husupp­le­vel­se ännu mer minnesvärd.

(Med den fina för­pack­ning­en läm­par sig även­tyr­sko­let även som present)

Bulten Bike har försäljning och service av lastcyklar, vikcyklar, specialcyklar, cykeltrailer och cykelsläp. Vi erbjuder även utbildning och konsulttjänster inom hållbara cykeltransportlösningar.