Skutberget

Skutberget

Skut­ber­get lig­ger 7 kilo­me­ter väs­ter om Karl­stad cent­rum och erbju­der både rekre­a­tion och akti­vi­te­ter för alla åld­rar och intres­sen. Det finns bad- och lek­plat­ser, natursti­gar och motions­spår både som­mar- och vin­ter­tid. I områ­det finns dess­utom en cam­ping som ock­så erbju­der stuguthyrning.

Bada och må gott på Skutberget
Bad­plat­sen är myc­ket popu­lär och väl­be­sökt. Här finns fina klip­por, sand­strän­der och angrän­san­de sto­ra gräsy­tor för sol­bad, spel och lek. Den sto­ra stran­den som lig­ger rakt nedan­för den sto­ra huvud­par­ke­ring­en är lång­grund och pas­sar bra för mind­re barn. En del av Skut­ber­get är dess­utom till­gäng­lig­hets­an­pas­sad med ramp ner till vattnet.

Ta chan­sen att för­e­na nyt­ta med nöje
Här finns fle­ra fina motions­spår av vari­e­ran­de läng­der så att alla kan hit­ta en lämp­lig utma­ning. De är vac­kert drag­na genom skogs­par­ti­er och ibland med utsikt över Vänerns vat­ten. Elljus­spå­ren är 800 meter, 3,5 kilo­me­ter och 5 kilo­me­ter och där släcks lju­sen kloc­kan 22.00. Dess­utom finns det motions­spår på 7,5 och 10 km samt ett lite tuf­fa­re trä­nings­spår på 10 km för den som vill utma­na sig lite extra. Centralt på Skut­ber­get lig­ger det en motions­cen­tral med möj­lig­het till ombyte och dusch och den är avgifts­fri och öppen för alla.

Disc­golf i natur­skönt landskap
Det finns ock­så möj­lig­het att spe­la disc­golf på en av Sve­ri­ges 4 ‑stjär­ni­ga disc­golf­ba­nor med arton hål som är utsprid­da över områ­det. Det kos­tar ing­et och behö­ver hel­ler inte bokas. På den när­lig­gan­de cam­ping­en First Camp Skut­ber­get kan du dess­utom köpa eller hyra discar om du inte har egna.

Mountain­bi­ke i Skut­ber­gets skogar
Är du sugen på att upp­le­va natu­ren på två hjul finns en mountain­bi­ke­ba­na vid Skut­ber­gets fri­lufts­om­rå­de. Banan är ca 8,5 km lång i skif­tan­de ter­räng och svå­rig­hets­gra­den lig­ger unge­fär på medel­ni­vå. Start­punk­ten lig­ger nära den sto­ra par­ke­ring­en vid entrén till campingen.

Även­tyrs­golf för alla
Vill du spe­la mini­golf finns det en EU-klas­sad även­tyrs­ba­na med 18 hål som bygg­des 2016. De uni­ka banor­na som är roli­ga för både sto­ra och små gol­fen­tu­si­as­ter hit­tar du på cam­ping­en First Camp Karlstad.

På med vandringsskorna 
Är du sugen på en något läng­re vand­ringstur kan du star­ta på Skut­ber­get och sät­ta rikt­ning mot Kil. Leden är 22 kilo­me­ter lång och sträc­ker sig via natur­re­ser­va­ten Sör­mon och Höge­mon vida­re till Kilsra­vi­ner­na och sedan Kils sam­häl­le. De tre natur­re­ser­va­ten är av skil­da karak­tä­rer och bju­der på en spän­nan­de upplevelse.

Varmlands_museum1_ Erik_Martensson

Värmlands Museum


Muse­et är inrymt i två bygg­na­der där den älds­ta bygg­des 1929, ritad av Cyr­il­lus Johans­son. Den nya­re musei­bygg­na­den blev klar 1998 och för­binds med den gam­la genom en gla­sad gång. Arki­tek­ten bakom den nya röda sju­hör­ni­ga bygg­na­den är Carl Nyrén. Sand­grundsud­den är dess­utom ett fan­tas­tiskt utflykts­mål i sig med musei­par­kens sto­ra gröny­tor, en här­lig lek­plats, Stads­bib­li­o­te­ket och två muse­er på promenadavstånd.

Nyöpp­ning på Värm­lands Museum
Den 1 juni 2019 öpp­na­de Värm­lands Muse­um igen efter en omfat­tan­de ombygg­nad. Muse­ets besö­ka­re kan nu nju­ta av helt nya utställ­ning­ar, ska­par­verk­stad, bar­nut­ställ­ning, fram­tids­labb, butik, hör­sal, restau­rang och café.

10 000 år av värm­ländsk historia
Värm­lands­liv är en utställ­ning om män­ni­skors liv i land­ska­pet under 10 000 år. Med utgångs­punkt i dagens Värm­land rör vi oss genom histo­ri­en. Vi berät­tar om män­ni­skor som levt under oli­ka tider och med oli­ka för­ut­sätt­ning­ar. I utställ­ning­en visas före­mål, foto­gra­fi­er och konst­verk ur Värm­lands Museums sam­ling. Många av dem har ald­rig visats tidi­ga­re. Här finns svärd från medel­ti­den, sten­ål­dersyx­or, utsökt hant­verk från 1700-talet och myc­ket, myc­ket mer.

Låt bar­nen fan­ti­se­ra fritt i nya lekutställningen
I det nya lekrum­met kan du träf­fa på Ing­er och Las­se Sand­bergs många figu­rer och berät­tel­ser. Baka tår­ta med Lil­la Anna, se när Pulv­ret fix­ar fisk, besök slot­tet Gomor­ron­sol med Spö­ket Laban och kika in i Långa far­b­rorns hatt. Både barn och vux­na får dess­utom plats i Tum­mens mysi­ga läshörna.

Matupp­le­vel­ser och presentbutik
Eftersom mat ock­så är en del av kul­tu­ren finns restau­rang­en Mat­bru­ket i den nybygg­da restau­rang­de­len när du blir sugen på något att äta. Där kan du lätt slin­ka in på allt­i­från en slät kopp kaf­fe till en spän­nan­de fest­mål­tid. I den myc­ket omtyck­ta musei­bu­ti­ken hit­tar du bland annat värm­ländskt konst­hant­verk, böc­ker, roli­ga pry­lar och myc­ket kul för barnen.

Alster Herrgård

Alsters herrgård — Gustaf Frödings minnesgård

Gustaf Frö­dings min­nes­gård i natur­skön mil­jö med utsikt över Vänern, 8 km öster om Karlstad.

Als­ters herr­gård, Gustaf Frö­dings min­nes­gård, är en 1700-tals­herr­gård i vac­ker naturmil­jö med utsikt över Vänern och är mest känd som dik­ta­ren Gustaf Frö­dings födel­se­hem. Den kän­de och folk­kä­re skal­den föd­des här 1860. Här finns café och restau­rang, i flyg­lar­na finns buti­ker, gal­le­ri och utställ­ning­ar. På huvud­bygg­na­dens över­vå­ning finns en utställ­ning om Gustaf Frö­ding som kan upp­le­vas om man föl­jer med på en av de all­män­na vis­ning­ar­na som dag­li­gen erbjuds. I den vack­ra ute­mil­jön runt herr­går­den och herr­gårds­par­ken finns natursti­gar och vand­rings­le­der i vari­e­ran­de längd.

Als­ters herr­gårds­café pro­fi­le­ras av svensk hus­mans­kost och hem­ba­kat kaf­fe­bröd och erbju­der dag­li­gen både kaf­fe och lunch under sommarsäsongen.

Väst­ra fly­geln är ett slöj­dens hus där det på ned­re plan finns en hög­kva­li­ta­tiv slöjd- och hant­verks­bu­tik med noga utval­da slöj­da­re. På övre plan finns för­e­ning­en Läns­hem­slöj­den i Värm­land som visar utställ­ning­ar och har kursverksamhet.

I Öst­ra fly­geln hit­tar du en herr­gårds­bu­tik med fram­förallt Frö­ding­lit­te­ra­tur men ock­så sou­ve­ni­rer, mat och hant­verk. I fly­geln finns ock­så ett konst­gal­le­ri som pre­sen­te­rar oli­ka utställningar.

Under som­ma­ren arran­ge­ras oli­ka pro­gram som musik, dans, tea­ter, före­drag och lyrik­upp­läs­ning. Mest upp­skat­ta­de är höst- och jul­mark­nad med värm­länds­ka pro­duk­ter inom slöjd och livsmedel.

DSC_0254

Gamla Kraftstation i Deje

Öppet­ti­der

  • Öppet ons­dag-sön­dag Kl 11–16.

Spek­ta­ku­lär indu­stri­bygg­nad från tidigt 1900-tal som nume­ra är en kul­tu­rell mötes­plats för konst och musik eller bara en fikastund i annorlun­da miljö.

Intill den bru­san­de Deje­for­sen i Kla­räl­ven finns Gam­la Kraft­sta­tio­nen från tidigt 1900-tal. Den indu­stri­ro­man­tis­ka bygg­na­den är idag en fasci­ne­ran­de kul­tura­re­na med 11 meter högt i tak och myc­ket av ori­gi­nalin­te­ri­ö­ren kvar. Den uni­ka konst­hal­len står i cent­rum och här visas mas­sor av aktu­ell sam­tids­konst. Du upp­le­ver utställ­ning­ar med både bredd och spets i oli­ka tek­ni­ker och uttryck av såväl eta­ble­ra­de konst­nä­rer som av nya talanger.

I eko­lo­gis­ka Culi­na­rum Café ser­ve­ras värm­länds­ka sma­ker baka­de och laga­de efter säsong och uti­från kon­cep­tet rustikt med finess. Under som­ma­ren avnju­ter du mat, vin, fika och glass i den lum­mi­ga träd­går­den som har utsikt över den mag­ni­fi­ka Klarälven.

Med jäm­na mel­lan­rum anord­nas musi­ke­ve­ne­mang genom sats­ning­en The Gam­la Kraft­sta­tio­nen Music Club. För den som vill ska­pa i kre­a­tiv mil­jö finns Makersta­tion där det då och då erbjuds ledar­led­da works­hops och kur­ser. I den lil­la sho­pen kan du all­tid köpa ditt eget Make your own-kit och ska­pa på egen hand — här på plats eller att ta med hem. Sho­pen erbju­der även fina pro­duk­ter som teer, honung, sylt, cho­klad, böc­ker, konst­hant­verk, mm.