Forskolan-Lotsen-Karlstad_1_1680x1000

Architektur in Karlstad

Karl­stad ist Architek­tur­ge­me­in­de des Jah­res 2022 und belegt damit das drit­te Jahr in Folge den ersten Platz. Die Aus­zeichnung „Architek­tur­ge­me­in­de des Jah­res“ hebt die Kom­mu­nen her­vor, denen es gelingt, gute Bedin­gung­en für die Entwicklung der Architek­tur mit der Ver­waltung des Wohnungs­ange­bots und Ambi­tio­nen zur Ver­ring­e­rung der Kli­maauswir­kung­en zu verbinden.

Karl­stad ist Architek­tur­ge­me­in­de des Jah­res 2022 und hat damit die Aus­zeichnung drei Jah­re in Folge gewon­nen. Die Erfolge erklä­ren sich aus einem sehr guten Urte­il des Architek­ten­ver­ban­des, wäh­rend Karl­stad in Bezug auf Bau­tem­po, Rou­ti­ne und Rechts­kon­for­mi­tät gut auf­gestellt ist.

3._smug_artscape_2017-07-28_fredrikakerberg_4240x2832

Artscape

An Arts­cape 2017-Värm­land oder Arts­cape 2017 White Moo­se Pro­ject, wie es auch genannt wird, nah­men zehn Geme­in­den teil, was zu ins­ge­samt 25 Kunstwer­ken führ­te, von denen sich sie­ben in Karl­stad befin­den. Hin­ter den Gemäl­den sind sowohl inter­na­tio­na­le als auch schwe­di­sche Künst­ler involviert.

Alster Herrgård

Alsters herrgård — Gustaf Frödings minnesgård

Gustaf Frö­dings min­nes­gård i natur­skön mil­jö med utsikt över Vänern, 8 km öster om Karlstad.

Als­ters herr­gård, Gustaf Frö­dings min­nes­gård, är en 1700-tals­herr­gård i vac­ker naturmil­jö med utsikt över Vänern och är mest känd som dik­ta­ren Gustaf Frö­dings födel­se­hem. Den kän­de och folk­kä­re skal­den föd­des här 1860. Här finns café och restau­rang, i flyg­lar­na finns buti­ker, gal­le­ri och utställ­ning­ar. På huvud­bygg­na­dens över­vå­ning finns en utställ­ning om Gustaf Frö­ding som kan upp­le­vas om man föl­jer med på en av de all­män­na vis­ning­ar­na som dag­li­gen erbjuds. I den vack­ra ute­mil­jön runt herr­går­den och herr­gårds­par­ken finns natursti­gar och vand­rings­le­der i vari­e­ran­de längd.

Als­ters herr­gårds­café pro­fi­le­ras av svensk hus­mans­kost och hem­ba­kat kaf­fe­bröd och erbju­der dag­li­gen både kaf­fe och lunch under sommarsäsongen.

Väst­ra fly­geln är ett slöj­dens hus där det på ned­re plan finns en hög­kva­li­ta­tiv slöjd- och hant­verks­bu­tik med noga utval­da slöj­da­re. På övre plan finns för­e­ning­en Läns­hem­slöj­den i Värm­land som visar utställ­ning­ar och har kursverksamhet.

I Öst­ra fly­geln hit­tar du en herr­gårds­bu­tik med fram­förallt Frö­ding­lit­te­ra­tur men ock­så sou­ve­ni­rer, mat och hant­verk. I fly­geln finns ock­så ett konst­gal­le­ri som pre­sen­te­rar oli­ka utställningar.

Under som­ma­ren arran­ge­ras oli­ka pro­gram som musik, dans, tea­ter, före­drag och lyrik­upp­läs­ning. Mest upp­skat­ta­de är höst- och jul­mark­nad med värm­länds­ka pro­duk­ter inom slöjd och livsmedel.