Allmänt

1.1 Des­sa all­män­na vill­kor gäl­ler när du som kon­su­ment gör en beställ­ning via vår hem­si­da och där­till höran­de sidor. Avtal ingås mel­lan dig och koo­pe­ra­ti­vet Bul­ten Bike eko­no­misk för­e­ning, orga­ni­sa­tions­num­mer 769633–5434. Utför­li­ga kon­takt­upp­gif­ter och övrig infor­ma­tion om Bul­ten Bike fram­går under ”Kon­takt”. Vill­ko­ren är enbart tillämp­li­ga för dig som är kon­su­ment och som gör beställ­ning­ar via hem­si­dan. Koo­pe­ra­ti­vet Bul­ten Bike är en eko­no­misk för­e­ning som dri­ver den här webbplatsen.

1.2 Vi föl­jer All­män­na rekla­ma­tions­nämn­den (ARN).

1.3 För att kun­na bestäl­la via hem­si­dan mås­te Du ha fyllt 18 år. Vi accep­te­rar, enligt svensk lag, inte kre­dit­köp till per­so­ner under 18 år. Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att i enskil­da fall neka eller änd­ra din beställ­ning (exem­pel­vis om Du upp­gi­vit fel­ak­ti­ga per­son­upp­gif­ter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.4 Vi reser­ve­rar oss för slut­för­sälj­ning samt even­tu­el­la bild- och skriv­fel på någon av hem­si­dor­na, exem­pel­vis fel i pro­dukt­be­skriv­ning eller tek­nisk spe­ci­fi­ka­tion, fel­ak­ti­ga pri­ser samt pri­sju­ste­ring­ar (såsom för­änd­ra­de pri­ser från leve­ran­tö­rer eller valu­ta­för­änd­ring­ar) eller fel­ak­tig infor­ma­tion angå­en­de om en vara finns i lager. Vi har rätt att kor­ri­ge­ra såda­na even­tu­el­la fel och att änd­ra eller upp­da­te­ra infor­ma­tio­nen när som helst.

1.5 All infor­ma­tion på hem­si­dan, samt allt inne­håll i des­sa vill­kor, ägs av koo­pe­ra­ti­vet Bul­ten Bike eller dess licens­gi­va­re. Infor­ma­tio­nen är skyd­dad genom bland annat imma­te­ri­al­rätts­li­ga och mark­nads­rätts­li­ga lagar. Det­ta inne­bär att varu­mär­ken, fir­ma­namn, pro­dukt­namn, bil­der och gra­fik, design, lay­out samt infor­ma­tion om varor, tjäns­ter och annat inne­håll inte får kopie­ras eller använ­das utan skrift­ligt god­kän­nan­de från oss.

Avtal och Beställning

2.1 För att kun­na göra ett köp mås­te Du accep­te­ra våra vill­kor. Genom att accep­te­ra våra vill­kor för­bin­der Du dig att föl­ja Vill­ko­ren i sin hel­het, samt god­kän­ner att Du tagit del av infor­ma­tio­nen om per­son­upp­gif­ter och sam­tyckt till använd­ning­en av per­son­upp­gif­ter och cookies.

2.2 Ett avtal om köp ingås först när vi bekräf­tat din beställ­ning och Du mot­ta­git order­be­kräf­tel­se från oss per e‑post. Vi upp­ma­nar dig att spa­ra den­na order­be­kräf­tel­se för even­tu­el­la kon­tak­ter med vår kundtjänst.

Kunduppgifter mm.

3.1 Vi rekom­men­de­rar att Du ska­par ett använ­dar­kon­to innan Du hand­lar på vår hem­si­da. När Du regi­stre­rar ditt använ­dar­kon­to och/eller ska genom­fö­ra en beställ­ning kom­mer Du att bli ombedd att upp­ge vis­sa per­son­upp­gif­ter. Du bekräf­tar att de upp­gif­ter som Du fyl­ler i är kor­rek­ta och full­stän­di­ga samt ansva­rar för fel­ak­tigt ifyll­da uppgifter.

3.2 Du åtar dig att se till att ing­en annan kan använ­da dina inlogg­nings­upp­gif­ter. Du får inte avslö­ja använ­dar­namn och lösenord för någon obe­hö­rig och ska se till att hand­ling med upp­gift om använ­dar­namn och lösenord för­va­ras på ett sådant sätt att obe­hö­rig inte kan få till­gång till infor­ma­tio­nen. Du ska omgå­en­de anmä­la till oss om det kan miss­tän­kas att obe­hö­rig fått till­gång till ditt lösenord. Du ansva­rar för alla köp som gjorts med dina inlogg­nings­upp­gif­ter om sådan anmä­lan inte gjorts.

3.3 Om vi miss­tän­ker att Du miss­bru­kar ditt använ­dar­kon­to eller sina inlogg­nings­upp­gif­ter eller annars bry­ter mot Vill­ko­ren har vi rätt att stänga av dig. Vi har även rätt att till­de­la dig nya inloggningsuppgifter.

Priser, avgifter och betalning

4.1 Vid beställ­ning på någon av våra hem­si­dor gäl­ler de pri­ser som anges på hem­si­dan. Pri­ser anges i svens­ka kro­nor och är inklu­si­ve moms. Pri­ser­na inklu­de­rar inte betal­nings- och frakt­av­gif­ter, som anges separat.

4.2 Du kan beta­la på de sätt som anges på hem­si­dan. Läs mer om våra betal­sätt och rabat­ter på hem­si­dan här. Vi har rätt att ta betalt redan i sam­band med beställ­ning­en, om inte fak­tu­ra­be­tal­ning eller annat lik­nan­de betal­sätt valts av dig och god­känts av oss. Vid fak­tu­ra­be­tal­ning eller del­be­tal­ning kan vår sam­ar­bets­part­ner kom­ma att göra en kre­ditupp­lys­ning. Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att inte all­tid erbju­da alla betal­sätt, alter­na­tivt änd­ra betal­sätt om det som Du valt av någon anled­ning inte fun­ge­rar vid till­fäl­let för köpet. Obser­ve­ra att even­tu­el­la begräns­ning­ar för betal­nings­al­ter­na­tiv anges på hemsidan.

Kampanjer och erbjudanden

5 Vi kan från tid till annan erbju­da kam­pan­jer på hem­si­dan som kan ha för­mån­li­ga­re vill­kor än vad som fram­går av des­sa Vill­kor, t.ex. röran­de betal­ning eller för­längd ång­er­rätt. Des­sa för­mån­li­ga­re vill­kor gäl­ler så länge kam­pan­jen är aktiv och för de spe­ci­fi­ka varor som anges av oss i sam­band med kam­pan­jen. Vi för­be­hål­ler sig rät­ten att när som helst åter­kal­la såda­na kam­pan­jer. Vid avslu­tan­de eller åter­kal­lan­de av en kam­panj gäl­ler des­sa Vill­kor utan änd­ring­ar. Erbju­dan­den på spe­ci­fi­ka varor på hem­si­dan gäl­ler under en begrän­sad tid och så länge lag­ret räcker.

Leverans och transport

6.1 Varor som finns i lager leve­re­ras nor­malt inom det antal arbets­da­gar som anges på hem­si­dan. Mer infor­ma­tion om leve­rans av varor och vill­kor för leve­ran­sen fin­ner du här.

6.2 Den för­vän­ta­de leve­rans­ti­den av varan fram­går i kas­san och/eller på den aktu­el­la varu­si­dan på hemsidan.

Ångerrätt och öppet köp

7.1 Vid köp av varor på någon av våra hem­si­dor gäl­ler all­tid 14 dagars ångerrätt/öppet köp i enlig­het med gäl­lan­de kon­su­ment­skydds­lag­stift­ning. Det­ta inne­bär att Du har rätt att ång­ra ditt köp genom att med­de­la oss det­ta inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställ­da varan (ång­er­fris­ten).

7.2 Ång­er­rät­ten gäl­ler inte för föl­jan­de typer av varor:

(a) varor med bru­ten för­seg­ling. Om en vara har för­seg­lats får Du inte bry­ta för­seg­ling­en om Du vill kun­na utö­va din ång­er­rätt. Rät­ten att ång­ra sig upp­hör allt­så när Du bry­ter förseglingen.

(b) om varan är använd

7.3 Ång­er­rätt – vid distanshandel

Vid köp i vår web­bu­tik eller via tele­fon gäl­ler distans­han­dels­la­gen. Det inne­bär att du som kund har rätt att ång­ra ditt köp inom 14 dagar efter det att du mot­ta­git varan. Varan ska vara i lika gott skick som när du fick den, det vill säga oan­vänd och oskadd. Ori­gi­na­lem­bal­lage mås­te spa­ras och föl­ja varan. När du utnytt­jar ång­er­rät­ten står du som kund för retur­frak­ten. Vid köp av en pro­dukt som är spe­ci­al­till­ver­kad eller på annat sätt fått en tyd­lig per­son­lig prä­gel för dig så gäl­ler inte ångerrätten.

7.4 Om Du vill ång­ra köpet ska Du, innan ång­er­fris­ten löpt ut, skic­ka ett klart och tyd­ligt med­de­lan­de till oss på det sätt som anges här. Du ska ange ditt per­son­num­mer, namn, din adress och annan rele­vant infor­ma­tion, t.ex. order­num­mer, fak­tu­ra­num­mer och namn på varan i med­de­lan­det. Om Du inte vill använ­da ovan alter­na­tiv på med­de­lan­de kan Du använ­da den stan­dard­blan­kett för utö­van­de av ång­er­rätt som Kon­su­ment­ver­ket tagit fram (se www.konsumentverket.se)

7.5 Vid utö­van­de av ång­er­rät­ten beta­lar Du retur­frak­ten och ansva­rar för varans skick efter det att Du har mot­ta­git varan samt under retur­frak­ten. Varan ska skic­kas i retur inom 30 dagar räk­nat från det datum med­de­lan­de om utö­van­de av ång­er­rätt läm­na­des till oss. Varan ska skic­kas väl embal­le­rad, i fint skick och i ori­gi­nal­kar­tong. Retu­rer ska göras till oss enligt de meto­der och anvis­ning­ar som anges på hem­si­dan, du fin­ner des­sa här. Pri­sex­em­pel på retur­frakt: Mind­re paket: 100 kr Pall­frakt (t ex cyklar) 700 kr. Vid stor­leks­byte av till­be­hör såsom t ex hands­kar, hjälm eller skor, står vi för frakt­kost­na­der­na i och med vår bytes­rätt. Dock gäl­ler det endast vid retur­ne­rad vara i ori­ginal­för­pack­ning. För hjäl­mar gäl­ler att ev. visir­skydd och/eller eti­ket­ter sit­ter kvar och inga tec­ken på använd­ning finns på pro­duk­ten. Spa­ra ori­gi­na­lem­bal­la­get som din vara leve­re­ra­des i. I de fall som retur­frakts­kost­na­den påver­kas i pga brist­fäl­lan­de embal­lage står du som kund för des­sa. Vid leve­rans till dig står vi för trans­portris­ken, dvs. ska­das pro­duk­ten på väg från vårt lager till dig är det under vårt ansvar. Vid even­tu­ell retur är det­ta ansvar ditt. Var noga med att få med till­räck­ligt med infor­ma­tion vid retur eller byte av en vara för att under­lät­ta han­te­ring­en hos oss. Ange namn, per­son­num­mer, tele­fon­num­mer samt det order­num­mer som retu­ren gäller.

7.6 När Du ång­rar ditt köp beta­lar vi till­ba­ka det belopp som Du beta­lat för varan, inklu­si­ve leve­rans­kost­na­der. På det belopp som ska åter­be­ta­las har vi rätt att dra av en sum­ma mot­sva­ran­de varans vär­de­minsk­ning jäm­fört med varans ursprung­li­ga vär­de, om och i den mån sådan vär­de­minsk­ning beror på att Du har han­te­rat varan i stör­re utsträck­ning än vad som är nöd­vän­digt för att fast­stäl­la dess egen­ska­per eller funktion.

7.7 Vi beta­lar sna­rast till­ba­ka belop­pet, dock senast inom 30 dagar från och med det datum vi tog emot varan.

Garanti och reklamation

8.1 Garan­ti för varor täc­ker endast ursprung­li­ga fab­ri­ka­tions­fel, och där­med inte fel som upp­står vid eller efter en egen för­änd­ring av varans funk­tion och utse­en­de, såsom ombygg­na­tion, upp­gra­de­ring eller annan kon­fi­gu­re­ring av varan. Din order­be­kräf­tel­se gäl­ler som garan­ti­be­vis. Oli­ka varor har oli­ka garan­ti­ti­der. Läs mer under garan­ti på vår hemsida.

8.2 Rekla­ma­tions­rät­ten täc­ker varor som är fel­ak­ti­ga enligt gäl­lan­de kon­su­ment­skydds­lag­stift­ning. Kund som öns­kar göra gäl­lan­de fel i beställd vara ska kon­tak­ta oss så snart som möj­ligt efter att felet upp­täckts via de kon­takt­upp­gif­ter som anges på hem­si­dan. Rekla­ma­tio­ner som görs inom två måna­der från det att Du upp­täckt felet anses all­tid ha läm­nats i rätt tid. Du har 3 års rekla­ma­tions­rätt på varor inköp­ta på hem­si­dan. Rekla­me­ra all­tid så snart som möj­ligt för att vara säker på att inte gå mis­te om dina rättigheter.

8.3 Vi står all­tid för retur­frak­ten för god­kän­da reklamationer.

8.4 När rekla­me­rad vara retur­ne­rats och rekla­ma­tio­nen god­känts kom­mer vi att kom­pen­se­ra dig i enlig­het med gäl­lan­de kon­su­ment­skydds­lag­stift­ning. Vi strä­var efter att det­ta ska ske inom 30 dagar från det att vi mot­ta­git rekla­ma­tio­nen, men det kan ta läng­re tid bero­en­de på varans art. Vi för­be­hål­ler sig rät­ten att neka en rekla­ma­tion om det visar sig att varan inte är fel­ak­tig enligt gäl­lan­de kon­su­ment­skydds­lag­stift­ning. Vid rekla­ma­tio­ner föl­jer vi rikt­lin­jer från All­män­na Rekla­ma­tions­nämn­den, se www.arn.se. Mer infor­ma­tion finns på www.konsumentverket.se.

Force Majeure

9 Vi ansva­rar inte för för­se­ning­ar orsa­ka­de av omstän­dig­he­ter som vi inte kun­nat råda över såsom exem­pel­vis all­män arbets­kon­flikt, krig, elds­vå­da, blixt­ned­slag, ter­ro­rist­at­tack, änd­rad myn­dig­hets­be­stäm­mel­se, tek­nis­ka pro­blem, fel i el-/te­le-/da­ta­för­bin­del­ser eller annan kom­mu­ni­ka­tion samt fel eller för­se­ning i tjäns­ter från under­le­ve­ran­tör på grund av omstän­dig­het som här angi­vits. Des­sa omstän­dig­he­ter ska utgö­ra befri­el­se­grund som med­för befri­el­se från ska­de­stånd och and­ra påfölj­der. Om någon sådan situ­a­tion skul­le upp­stå infor­me­rar vi dig dels i bör­jan och dels i slu­tet av tiden för den aktu­el­la situ­a­tio­nen. Har omstän­dig­he­ten varat läng­re än två måna­der har både Du och vi rätt att häva köpet med ome­del­bar verkan.

Ändringar av Villkoren

10 Vi för­be­hål­ler sig rät­ten att göra änd­ring­ar i des­sa Vill­kor när som helst i tiden. Alla änd­ring­ar av des­sa Vill­kor kom­mer att pub­li­ce­ras på hem­si­dan. Änd­ring­ar gäl­ler från det att Du har accep­te­rat Vill­ko­ren (i sam­band med ett nytt köp eller vid besök på hem­si­dan), alter­na­tivt 30 dagar efter att vi har infor­me­rat dig om änd­ring­ar­na. Vi rekom­men­de­rar dock att Du hål­ler dig upp­da­te­rad på hem­si­dan regel­bun­det för att bli varse om even­tu­el­la änd­ring­ar av Villkoren.

Tillämplig lag och tvist

11.1 Tvis­ter ska i förs­ta hand lösas i sam­för­stånd efter dis­kus­sion med vår kund­tjänst. Vid even­tu­ell tvist föl­jer vi all­tid beslut från All­män­na Reklamationsnämnden.

11.2 Tvist röran­de tolk­ning­en eller tillämp­ning­en av des­sa Vill­kor ska tol­kas i enlig­het med svensk lag och avgö­ras av All­män­na Rekla­ma­tions­nämn­den eller i sista hand av all­män dom­stol. Des­sa Vill­kor har fast­ställts av oss den 2018-01-02

Fakturaadress

Bul­ten Bike eko­no­misk för­e­ning Segel­vä­gen 28 663 40 Hammarö

info@bultenbike.se


Tvistlösning på nätet

Enligt gäl­lan­de lag är vi skyl­di­ga att infor­me­ra kon­su­men­ter­na om den euro­pe­is­ka platt­for­men för tvist­lös­ning som kan använ­das för att lösa tvis­ter utan att behö­va invol­ve­ra en dom­stol. Euro­pe­is­ka kom­mis­sio­nen ansva­rar för att utveck­la den platt­for­men. Du kan hit­ta Euro­pe­an Onli­ne Reso­lu­tion Plat­form här: Onli­ne tvist­lös­ning enligt EU-för­ord­ning nr 524/2013