Generella villkor:

 • Avbok­nings­po­li­cy: Avbok­ning av hyres­pe­ri­o­den är möj­lig upp till 48 tim­mar före uthyr­ning­ens start utan extra kost­nad. Avbok­ning­ar som görs sena­re än 48 tim­mar före uthyr­nings­star­ten med­för en avbok­nings­av­gift mot­sva­ran­de 50% av uthyrningskostnaden.
 • Avbe­ställ­nings­skydd: Kun­den har möj­lig­het att läg­ga till avbe­ställ­nings­skydd mot en extra avgift. Det­ta skydd ger rätt till full åter­be­tal­ning vid avbok­ning upp till 24 tim­mar före pla­ne­rad uthyrningsstart.
 • För avbok­ning skic­ka ett med­de­lan­de till hyra@bultenbike.se.

Kompletterande villkor:

 • All åkning sker på egen risk.
 • Ålders­gräns: Mini­mi­ål­dern för att hyra cykel är 18 år. Max­i­malt tillå­ten vikt för cyklis­ten är 120 kg.
 • Alko­hol och dro­ger: Noll­to­le­rans gäl­ler mot alko­hol och dro­ger under cykeluthyrning.
 • Legi­ti­ma­tion: Gil­tig ID-hand­ling krävs vid uthyrningstillfället.
 • För­se­nings­av­gift: En avgift på 500 SEK till­kom­mer per påbör­jad dag vid för­se­nad återlämning.

Hyrestagaren ansvarar för att:

 • Cykeln all­tid är kor­rekt låst med till­hö­ran­de lås enligt våra anvis­ning­ar. Finns det en extra låsked­ja ska cykel låsas på ett fast föremål.
 • Ing­en vida­reut­hyr­ning: Cykeln får inte vida­reut­hy­ras, lånas ut, pant­sät­tas eller överlåtas.
 • Ska­dor och ater­läm­ning: Cykeln ska åter­läm­nas i sam­ma skick som vid utläm­ning. Even­tu­el­la ska­dor rap­por­te­ras vid åter­läm­ning. Hyres­ta­ga­ren står för kost­na­den för even­tu­el­la reparationer.
 • Stöld: Hyres­ta­ga­ren ersät­ter stu­len cykel och utrust­ning till fullt vär­de. Vid stöld mås­te kun­den ersät­ta cykelns aktu­el­la vär­de. Vi erbju­der ska­de­re­du­ce­ring mot en extra avgift.
 • Till­be­hör: Hjälm, lås och övrig utrust­ning ska åter­läm­nas i sam­ma skick som vid utlåning.

Genom att accep­te­ra des­sa vill­kor god­kän­ner du som hyres­ta­ga­re att föl­ja dem under hela hyres­pe­ri­o­den. Des­sa vill­kor är avsed­da att säker­stäl­la en ansvars­full han­te­ring av uthyr­ningscyklar och till­be­hör, samt att skyd­da både uthy­ra­re och hyrestagare.

 

Behandling av personuppgifter

Vid bok­ning i vårt bok­nings­sy­stem sam­lar vi och behand­lar per­son­upp­gif­ter från dig för att slut­fö­ra din bok­ning. Vi sam­lar din email, kon­takt och adress­in­for­ma­tion och lag­rar dem så länge som krävs för att upp­fyl­la vårt avtal med dig vår kund samt att föl­ja gäl­lan­de lagar och förordningar.