ALL ÅKNING SKER PÅ EGEN RISK

Ålders­gräns för att hyra cykel hos oss är 18 år. Max­vikt är 120 kg. Noll­to­le­rans när det gäl­ler alko­hol och droger.

Gil­tig ID hand­ling skall visas upp i sam­band med uthyr­ning. Vid för­se­ning till­kom­mer en avgift på 400kr per påbör­jad dag.

Hyres­ta­ga­ren ansva­rar för att:

  • hyres­ob­jek­tet låses kor­rekt med till­hö­ran­de lås enligt anvisningar.
  • icke vida­reut­hy­ra, låna ut, pant­sät­ta eller över­lå­ta cykeln.
  • hyres­ob­jek­tet åter­läm­nas i sam­ma skick som vid utläm­nan­det. Vid åter­läm­nan­det skall even­tu­el­la ska­dor rap­por­te­ras. Ska­dor på cykeln som upp­kom­mer under hyres­pe­ri­o­den och krä­ver repa­ra­tion bekostas av hyres­ta­ga­ren enligt prislista.
  • ersät­ta cykeln och övrig utrust­ning om den skul­le bli stu­len under uthyr­nings­ti­den och ersät­ter det till det ful­la värdet.
  • åter­läm­ning av hjälm, lås och övrig utrust­ning är i sam­ma skick som vid utlåning.

Avbok­ning
Avbok­ning mås­te ske senast 24 tim­mar före bokad tid. För avbok­ning skic­ka ett med­de­lan­de till hyra@bultenbike.se.

Behand­ling av personuppgifter
Vid bok­ning i vårt bok­nings­sy­stem sam­lar vi och behand­lar per­son­upp­gif­ter från dig för att slut­fö­ra din bok­ning. Vi sam­lar din email, kon­takt och adress­in­for­ma­tion och lag­rar dem så länge som krävs för att upp­fyl­la vårt avtal med dig vår kund samt att föl­ja gäl­lan­de lagar och förordningar.