Från 2 390 kr
2 Personer 
3 Days 2 Nights 
Upp­lev Värm­land eller Vänern runt från cykel­sa­deln. Vi har gjort det enkla­re än någon­sin att semest­ra med cykel. Med hög­kva­li­ta­ti­va elcyklar och uni­ka tält­vag­nar blir resan bekväm. I tält­vag­nen finns all cam­pingut­rust­ning du behö­ver för ett här­ligt campingliv. 
Från 5 490 kr
2 Personer 
10 Days 9 Nights 
Upp­lev Värm­land eller Vänern runt från cykel­sa­deln. Vi har gjort det enkla­re än någon­sin att semest­ra med cykel. Med hög­kva­li­ta­ti­va elcyklar och uni­ka tält­vag­nar blir resan bekväm. I tält­vag­nen finns all cam­pingut­rust­ning du behö­ver för ett här­ligt campingliv. 
Från 4 875 kr
2 Personer 
3 Days and 3 to 4 Nights 
Karlstad 
Upp­lev Karl­stad och Ham­marö med omnejd från cykel­sa­deln. Ta del av de vack­ra skär­gårds­mil­jö­er­na vid Sve­ri­ges störs­ta sjö, känn som­marsta­dens puls och njut av uni­ka värm­länds­ka sevärd­he­ter under tre här­li­ga dagar. Du bor bekvämt och stra­te­giskt nära ett nät­verk av cykel­le­der och cykel­ba­nor i det cen­tra­la Karl­stad. Välj själv vil­ka turer som blir din dags­e­tapp bero­en­de på intres­se och blan­da friskt mel­lan både natur- och kul­tur­te­ma, city-bre­ak med stor­stads­puls och har­mo­nis­ka skär­gårds­mil­jö­er. Karl­stad är Värm­lands störs­ta stad, känd för sina många sol­tim­mar och det stän­digt när­va­ran­de vatt­net. Sol­sta­den — som den även kal­las — är byggd på ett del­ta av Kla­räl­vens många för­gre­ning­ar, där stads­kär­nan i söder även grän­sar mot både Väner­kust och ön Ham­marö, en vac­ker enklav som sträc­ker sig ut i innan­ha­vets nor­ra delar. Till­gäng­lig­he­ten på cykel är syn­ner­li­gen god och utö­ver många tra­fik­fria alter­na­tiv i form av ett utbrett nät­verk av cykel­vä­gar, så är Karl­stad även knut­punkt för två natio­nel­la cykel­le­der – Uni­ons­le­den från Moss i Nor­ge och Väner­le­den runt hela Vänern – tilli­ka den uni­ka cykel­le­den Kla­rälvs­ba­nan som bju­der på 100 km bil­fri cyk­ling genom det värm­länds­ka land­ska­pet. Vårt uni­ka cykelpa­ket inbju­der till stor flex­i­bi­li­tet, men är sam­ti­digt väl­pla­ne­rat: lun­cher ingår oav­sett var du väl­jer att cyk­la. Oli­ka inträ­des­bil­jet­ter samt fika­möj­lig­he­ter likaså. Köp pake­tet och ta del av de oli­ka dags­pro­gram­men som rekom­men­de­ras. I paket ingår pre­mi­um el-cyklar. Som till­val finns möj­lig­het att boka låd­cy­kel om du vill ta med mer pack­ning, hun­den eller gril­la på turen. Samt­li­ga dags­tu­rer finns som GPX-fil. [lea­flet-map !scrollwhe­el fitbounds=0 width=100% height=650px zoom=12 zoomcontrol=1 addresses=“Karlstad” ] [lea­flet-sca­le] [lea­flet-gpx src=“https://varmlandbybike.se/wp-content/uploads/gpx/Boatbus.gpx” weight=8 color=aqua]Strand runda[/leaflet-gpx] [lea­flet-gpx src=“https://varmlandbybike.se/wp-content/uploads/gpx/Karlstad-Apertin-Domle.gpx” weight=8 color=red]Klarälvsbanan mot Gam­la Kraftstation[/leaflet-gpx] [lea­flet-gpx src=“https://varmlandbybike.se/wp-content/uploads/gpx/teststracka-hammaro.gpx” weight=8 color=violet]Ö‑runda[/leaflet-gpx] [lea­flet-gpx src=“https://varmlandbybike.se/wp-content/uploads/gpx/Konst-i-Karlstad.gpx” weight=8 color=orange]Konst & gallerior[/leaflet-gpx] [lea­flet-mar­ker svg background=“#777” iconClass=“dashicons dashi­cons-star-fil­led” color=“gold” address=“59.37097723634047, 13.391933078750586”]Skut­ber­get[/le­a­flet-mar­ker] [lea­flet-mar­ker svg background=“#777” iconClass=“dashicons dashi­cons-star-fil­led” color=“gold” address=“59.36217109973908, 13.354965379460525”]Bomstadbaden[/leaflet-marker] [lea­flet-mar­ker svg background=“#777” iconClass=“dashicons dashi­cons-star-fil­led” color=“gold” address=“59.38527018278663, 13.498680973097073”]Musei­par­ken[/le­a­flet-mar­ker] [lea­flet-mar­ker svg background=“#777” iconClass=“dashicons dashi­cons-star-fil­led” color=“gold” address=“59.607943652921, 13.474629669311671”]Gam­la Kraft­sta­tion[/le­a­flet-mar­ker]  
On Sale !
Från 3 000 kr
15 Personer 
3 Days 
Karlstad 
Kick­star­ta ditt team eller kom­man­de pro­jekt med en enkel och min­nesvärd kon­fe­rens­re­sa i cykel­vän­li­ga Karl­stad. Vårt sto­ra utbud av hotell och cyklar gör det enkelt för dig att skräd­dar­sy resan efter dina behov. Välj mel­lan att ha cyk­ling som huvud­ak­ti­vi­tet under kon­fe­rens­re­san eller som en avkopp­lan­de akti­vi­tet efter kon­fe­rens­pas­sen. Upp­täck vack­ra Karl­stads mel­lan Kla­räl­ven och Vänern eller cyklar lite mer utma­nan­de ter­räng med hjälp av våra erfar­na gui­der. För­u­tom cyk­ling erbju­der vi ock­så team­bildan­de akti­vi­te­ter, gemen­sam mat­lag­ning eller för­bo­ka­de paket för mat och boen­de. Så om du söker en enkel kom­mu­ni­ka­tion, ett stort utbud av hotell och cyklar, och en aktiv kon­fe­rens­re­sa, boka nu och ge ditt team en min­nesvärd och pro­duk­tiv kick-off! 
On Sale !
Från 4 800 kr
2 Personer 
14 Days 
Upp­lev fri­he­ten att cyk­la på Euro­pas vack­ras­te plat­ser med våra pre­mi­um cyklar! Hyra en cykel från oss och upp­lev tågse­mes­ter på ett nytt sätt. Bör­ja pla­ne­ra din resa idag! Nu har du chans att upp­täc­ka Euro­pa med pre­mi­um vik­cyklar. Hop­pa från stad till stad och upp­lev kon­ti­nen­ten på ett helt nya sätt. Tar ett läng­re tur med tou­ring­cyklar från Riese&Müller eller Vel­lo eller cru­i­sa runt på inner­stä­der med den super­kom­pak­ta Bromp­ton. Hop­pas mel­lan stä­der­na med tåg och nju­ta av alla fina cykel­le­der. Cykeln bokas på 14 dagar och skic­kas hem till dig i god tid. Kom­plet­te­ra med egna pan­ni­er väs­kor eller trans­port­lös­ning­ar spe­ci­fikt för dom oli­ka cykel­mo­del­ler. [su_table]
Riese&Müller Bir­dy Stor­lek 80x62x34 cm Vikt 12 kg Max vikt 120 kg 
Vel­lo Rocky Stor­lek 79x57x29 cm Vikt 12 kg Max vikt 125 kg 
Bromp­ton Stor­lek 59x57x27 cm Vikt 13 kg Max vikt 110 kg 
Tern Vektron Stor­lek 41x86x68 cm Vikt 22 kg Max vikt 125 kg 
[/su_table]
Från 1 650 kr
2 Personer 
3 Days 3 to 4 Nights 
Karlstad 
Upp­lev Karl­stad på en ny nivå med vårt exklu­si­va paket för 3 dagar och 4 nät­ter. Njut av det vack­ra land­ska­pet och den kul­tu­rel­la sce­nen medan du cyklar runt sta­den mitt i Kla­räl­vens del­tat. Pake­tet inklu­de­rar cykel­hy­ra, för­slag och kar­tor för turer för att upp­täc­ka konst och kul­tur, samt boen­de på ett centralt belä­get hotell. 
On Sale !
Från 3 000 kr
6 Personer 
3 Days 
Karlstad 
Vårt cykelpa­ket för 2 vux­na och upp till 4 barn är per­fekt för famil­jer som vill upp­le­va stran­den och natu­ren till­sam­mans. Med det­ta paket kan ni enkelt utfors­ka de vack­ra omgiv­ning­ar­na på säk­ra cykel­vä­gar. Utfors­ka kust­sträc­kan, njut av utsik­ten över havet och upp­täck det rika djur­li­vet som finns i områ­det.   Cyk­lar­na är utrus­ta­de med bekvä­ma säten och för­va­rings­ut­rym­men, så att ni kan ha med er mat och dryck, klä­der och annat som ni behö­ver under turen. Cyk­lar­na är lät­ta att han­te­ra och säk­ra för hela famil­jen att använ­da. Med den långa rygg­stö­det kan bar­nen sit­ta bekvämt och säkert medan ni tar er fram på cykel­vä­gar­na. Med det­ta cykelpa­ket kan ni ska­pa min­nen för livet till­sam­mans som familj. Upp­lev stran­den och natu­ren på ett nytt sätt, och dela även­ty­ret med era nära och kära. Beställ nu och ge er ut på även­tyr med hela famil­jen! Samt­li­ga cyklar är elcyklar med long räckvidd.  Här hit­tar du någ­ra utval­da stäl­len som läm­par sig sär­skild för famil­jer med mind­re barn. Ta en dopp eller till­bringa hela dagen på stran­den. Eller upp­täc­ka någ­ra lek­plat­ser utö­ver det van­li­ga.   [lea­flet-map !scrollwhe­el fitbounds=1 width=100% height=650px zoom=12 zoomcontrol=1 addresses=“Karlstad” ] [lea­flet-sca­le] [lea­flet-mar­ker svg background=“#777” iconClass=“dashicons dashi­cons-star-fil­led” color=“gold” address=“59.37097723634047, 13.391933078750586”]Skut­ber­get[/le­a­flet-mar­ker] [lea­flet-mar­ker svg background=“#777” iconClass=“dashicons dashi­cons-star-fil­led” color=“gold” address=“59.36217109973908, 13.354965379460525”]Bomstadbaden[/leaflet-marker] [lea­flet-mar­ker svg background=“#777” iconClass=“dashicons dashi­cons-star-fil­led” color=“gold” address=“59.39448483994507, 13.613399516636642”]Alster strandband[/leaflet-marker] [lea­flet-mar­ker svg background=“#777” iconClass=“dashicons dashi­cons-star-fil­led” color=“gold” address=“59.36863058509431, 13.488783469971755”]Marie­bergsko­gens bad­plats[/le­a­flet-mar­ker] [lea­flet-mar­ker svg background=“#777” iconClass=“dashicons dashi­cons-star-fil­led” color=“gold” address=“59.38306074022152, 13.547014986712968”]Örsholmens badplats[/leaflet-marker] [lea­flet-mar­ker svg background=“#777” iconClass=“dashicons dashi­cons-star-fil­led” color=“gold” address=“59.38527018278663, 13.498680973097073”]Musei­par­ken[/le­a­flet-mar­ker] [lea­flet-mar­ker svg background=“#777” iconClass=“dashicons dashi­cons-star-fil­led” color=“gold” address=“59.31180708380331, 13.498195520483792”]Mör­rud­den[/le­a­flet-mar­ker] [lea­flet-mar­ker svg background=“#777” iconClass=“dashicons dashi­cons-admin-post” color=“white” address=“59.38399992401826, 13.501412966081649”]Äventyrslekplats Museiparken[/leaflet-marker] [lea­flet-mar­ker svg background=“#777” iconClass=“dashicons dashi­cons-admin-post” color=“white” address=“59.369407360958704, 13.484366627436517”]Mariebergskogen[/leaflet-marker] [lea­flet-mar­ker svg background=“#777” iconClass=“dashicons dashi­cons-admin-post” color=“white” address=“59.39791298132047, 13.601934380083772”]Alster Herrgård[/leaflet-marker]  

Badplatser

Als­ters strand­bad Als­ters strand­bad är en bad­plats vid Vänern med både sand­strand och klipp­bad. Bad­plat­sen är trev­lig med en lång­grund sand­bot­ten och bryg­ga. Här finns det även en liten sand­strand omgi­ven av klip­por, och intill badet lig­ger en små­båts­hamn. Bryg­ga / Omkläd­nings­möj­lig­he­ter / Grill­plats / Sop­kärl / Toa­lett / När­het till café/kiosk Bomstad­ba­den Bomstad­ba­den är en barn­vän­lig bad­plats vid Vänern. Bad­plat­sen är myc­ket lång­grund och san­den är fin­kor­ning, vil­ket som­mar­tid loc­kar många barn­fa­mil­jer. Den 400 meter långa sand­stran­den gör att plat­sen bru­kar kal­las för Värm­lands rivi­e­ra. Omkläd­nings­möj­lig­he­ter / Grill­plats / Sop­kärl / Toa­lett / När­het till café/kiosk Marie­bergs­sko­gens bad­plats Bad­plat­sen i Marie­bergs­sko­gen lig­ger vid en av Karl­stads många Väner­vi­kar. Det är en popu­lär plats med en här­lig sand­strand i söder­läge och sto­ra gräsy­tor. När du vill ha en paus från badan­det kan du låna bol­lar och spe­la beach­vol­ley­boll, stre­et­bas­ket, bou­le och hyra klub­bor till ban­gol­fen och upp­täc­ka res­ten av par­ken. Marie­bergs­sko­gens bad­plats är en del av Marie­bergs­sko­gen, Karl­stads stads­park. Bad­plat­sen har en gans­ka stor sand­strand och är omgi­ven av sto­ra gräsy­tor. Det är myc­ket väl­be­sökt och upp­skat­tat av både Karl­stads­bor och gäs­tan­de turis­ter. I kios­ken kan du hand­la glass och annat som pas­sar en dag på stran­den. När du vill ha en paus från badan­det kan du låna bol­lar och spe­la beach­vol­ley­boll, stre­et­bas­ket, bou­le och hyra klub­bor till ban­gol­fen. Toa­lett / När­het till café/kiosk Orr­hol­mens bad­plats Orr­hol­mens bad­plats vid Vänern har sand­strand och sto­ra gräsy­tor. Här är ock­så nära till en popu­lär parklek. Bryg­ga / Omkläd­nings­möj­lig­he­ter / Grill­plats / Sop­kärl / Toa­lett / När­het till café/kiosk Skut­ber­gets bad­plats Skut­ber­get är en stor och myc­ket popu­lär bad­plats vid Vänern, med både klip­por och sand­strän­der. Delar av bad­plat­sen är till­gäng­lig­hets­an­pas­sad. Skut­ber­get lig­ger 7 kilo­me­ter väs­ter om Karl­stad cent­rum. Här finns fina klip­por, sand­strän­der och sto­ra gräsy­tor för sol­bad, spel och lek. I områ­det finns även en cam­ping och stugut­hyr­ning, lek­plat­ser, naturstig och motions­spår. Från Skut­ber­get utgår bland annat en väl­digt fin vand­rings­led till Kil. En del av Skut­ber­get är till­gäng­lig­hets­an­pas­sad med ramp ner till vatt­net, stig och grill­plats. Omkläd­nings­möj­lig­he­ter och dusch finns på Skut­ber­gets motions­cen­tral. Omkläd­nings­möj­lig­he­ter / Grill­plats / Sop­kärl / Toa­lett / När­het till café/kiosk Örs­holms­ba­det Örs­holms­ba­det vid Örs­holmstjärn är en barn­vän­lig bad­plats med sand­strän­der och sto­ra gräsy­tor. Badet består av två bad­om­rå­den som båda har sand­strand. Intill strän­der­na finns sto­ra gräsy­tor för solan­de, lek och spel. Bryg­ga / Omkläd­nings­möj­lig­he­ter / Grill­plats / Sop­kärl / Toa­lett / När­het till café/kiosk

Lekplatser utöver det vanliga

Även­tyr­lek­plats i Musei­par­ken Marie­bergsko­gen Als­ter Herrgård 
Från 1 000 kr
5 Personer 
2 Days 
Karlstad 
Vår gui­da­de mountain­bi­ke-tour erbju­der en spän­nan­de och utma­nan­de upp­le­vel­se för cykelentusiaster.  Led av våra erfar­na gui­der, kom­mer du att få utfors­ka vack­ra och natur­skö­na områ­den på en cykel spe­ci­ellt utfor­mad för ter­räng­cyk­ling. Du kom­mer att få tes­ta dina fär­dig­he­ter på tek­nis­ka sti­gar och ta dig upp och ner bran­ta bac­kar medan du nju­ter av den vack­ra omgiv­ning­en. Alla våra turer är anpas­sa­de efter din nivå och inklu­de­rar utrust­ning och säker­hets­ut­rust­ning. Så om du letar efter en min­nesvärd och adre­nalin­fylld upp­le­vel­se, boka din plats på vår gui­da­de mountain­bi­ke-tour idag! [lea­flet-map !scrollwhe­el fitbounds=1 width=100% height=650px zoom=10 zoomcontrol=1 addresses=“Karlstad” ] [lea­flet-sca­le] [lea­flet-gpx src=“https://varmlandbybike.se/wp-content/uploads/gpx/I2-skogen.gpx” weight=8 color=orange] {name} [/le­a­flet-gpx] [lea­flet-gpx src=“https://varmlandbybike.se/wp-content/uploads/gpx/karlstad-grand-mtb-loop.gpx” weight=8 color=red] {name} [/le­a­flet-gpx] [lea­flet-gpx src=“https://varmlandbybike.se/wp-content/uploads/gpx/Skutberget-runt-MTB.gpx” weight=8 color=green] Skut­ber­get runt [/le­a­flet-gpx] [lea­flet-gpx src=“https://varmlandbybike.se/wp-content/uploads/gpx/Sormon-runt.gpx” weight=8 color=blue] Sör­mon runt [/le­a­flet-gpx]
No Match Result Found!
Showing 12 of 8