Under Artscape 2017-Värmland eller Artscape 2017 White Moose Project som det även kallas, deltog tio kommuner vilket resulterade till totalt 25 konstverk varav sju av dem finns i Karlstad. Bakom målningarna finns såväl internationella som svenska konstnärer medverkade.

 

Arts­cape i Karl­stad resul­te­ra­de till en fär­g­ex­plo­sion där tom­ma hus­väg­gar nume­ra är fyll­da med modern stor­stads­konst. Sju konst­nä­rer från oli­ka delar av värl­den har målat och gjort uttryck för sin konst på sju oli­ka bygg­na­der runt om i Karlstad.

Här kan du ta del av väggmålningarna:

  • Drott­ning­ga­tan 15 i cent­rum, det vita huset med gaveln mot CGC, målat av konst­nä­ren Sagie från Sve­ri­ge. I Sagi­es uttrycks­ful­la verk kan man för­vän­ta sig allt från söta djur och figu­rer till stil­re­na gra­fis­ka motiv.
  • Styr­bords­ga­tan 2 på Orr­hol­men, mot par­ke­ring­en vid Orr­le­ken, målat av konst­nä­ren Pan­to­nio från Portugal.Pantonias konst­verk möts fåg­lar, fis­kar och and­ra varel­ser i fly­tan­de former.
  • Gar­va­re­ga­tan 9/Fabriksgatan 7 i Haga, med gaveln mot Gubb­hol­men, målat av konst­nä­ren Smug från Austra­li­en. Känd från foto­re­a­lis­tis­ka mål­ning­ar räk­nas Smug som en av de abso­lut ledan­de gatu­konst­nä­rer inom foto­re­a­lism. Mål­ning­ar­na är humo­ris­tis­ka blan­dat med precision.
  • Hem­vä­gen 16 på Våx­näs, målat av konst­nä­ren Hen­ric Thåg från Sverige.Karlstads egna Hen­ric Thåg job­bar med gra­fis­ka motiv och por­trät­te­rar ofta män­ni­skor eller and­ra figu­rer i var­dags­li­vet med extra twist.
  • Drott­ning­ga­tan 41 B i cent­rum, den röda tegel­bygg­na­den vid bussta­tio­nen med gaveln mot Drott­ning­ga­tan, målat av konst­nä­ren och Frank­furt­ba­se­ra­de Case Maclaim från Tyskland. Case är en pion­jär inom foto­re­a­lism där kons­ten uttryc­ker sig på ett uni­ver­sellt språk i syf­te att inspi­re­ra bud­skap om enlig­het och kraft.
  • River C Hotel i Haga med gaveln mot Karl­stad CCC, målat av konst­nä­ren Hyu­ro från Argen­ti­na. Med poli­tis­ka teman och sub­tilt sen­si­ti­vi­tet i dröm­li­ka kom­po­si­tio­ner ska­par Hyu­ro konst i form av illust­ra­ti­va och gra­fis­ka målningar.
  • Fagott­ga­tan 70 på Kro­no­par­ken, Stu­den­ter­nas hus i Kro­no­par­kens cent­rum, målat av konst­nä­ren Leda­nia Colom­bia. Leda­nia är en av Bogo­tas mest fram­stå­en­de gatu­konst­när och uttryc­ker sig genom färg­gla­da motiv präg­lat av magis­ka och myto­lo­gis­ka förankringar.
QR Code