I kulturstaden Karlstad kan du uppleva en av Nordens främsta akvarellister på konsthallen Sandgrund Lars Lerin eller utforska Värmlands Museums aktuella utställningar. Du kan även spana in Karlstads utmärkta konstgallerier.

Sola i Karlstad

Eva Lisa Holtz arbe­ta­de på Värd­hu­set i Karl­stad som värds­hus­flic­ka. Eva Lisa var en vac­ker och glad flic­ka som värd­hus­gäs­ter­na tyck­te myc­ket om. Tack vare sitt soli­ga och strå­lan­de humör fick hon smek­nam­net Sola. Hon var även en drif­tig och eko­no­misk kvin­na, som så små­ning­om köp­te och drev ett eget värds­hus. Sta­tyn “Sola i Kalls­ta” är gjord av Her­man Rei­jers och kom på plats 1985. Den har bli­vit en vik­tig sym­bol och ett ansik­te utåt för Karlstad.

Värmlands Museum

Värm­lands Muse­um är ett av Sve­ri­ges mest väl­be­sök­ta länsmu­se­er. Utställ­ning­ar, bib­li­o­tek, musei­bu­tik, café och restau­rang Mat­bru­ket är öppet och har anpas­sats för tryg­ga besök. Här kan du upp­le­va den per­ma­nen­ta utställ­ning­en Värm­lands­liv och konst­ba­sut­ställ­ning­en Insyn och utblick – dia­lo­ger med konstsamlingen.

Galleri Bergman

Gal­le­ri Mats Berg­man har haft utställ­nings­lo­ka­ler i Stock­holm, Göte­borg, Helsing­borg, Mal­mö och Karl­stad samt del­ta­git i ett stort antal konst­mäs­sor i Sve­ri­ge och utom­lands. I dag är gal­le­ri­et belä­get på Herr­hags­ga­tan 48 i Karl­stad och Norr­tulls­ga­tan 53 i Stock­holm. Gal­le­ri Berg­man visar gra­fik, mål­ning­ar och skulp­tu­rer – före­trä­des­vis av nor­dis­ka konst­nä­rer. Gal­le­ri­et erbju­der det bäs­ta ur den nor­dis­ka konst­flo­ran, med en mång­fald av noga utval­da konst­nä­rer från oli­ka gen­rer och generationer.

Konst i Karlstad (KIKA)

Gal­le­ri Konst i Karl­stad drivs ide­ellt av en för­e­ning som anord­nar utställ­ning­ar med loka­la, natio­nel­la och inter­na­tio­nel­la konstnärer.
För­e­ning­ens ambi­tion är att visa sam­ti­da konst av hög konst­när­lig kva­li­tet, med stor vari­a­tion i både form och inne­håll av före­trä­des­vis yrkes­verk­sam­ma konstnärer.
Gal­le­ri­ets mål­sätt­ning är dess­utom att hål­la en jämn köns­för­del­ning mel­lan utstäl­lan­de konstnärer.
En arbets­grupp i för­e­ning­en avgör slut­li­gen vil­ka utställ­ning­ar som arrangeras.
Var­je år i decem­ber arran­ge­ras ett konst­lot­te­ri för för­e­ning­ens medlemmar.

Konsthantverkarna Karlstad

Koo­pe­ra­ti­vet Konst­hant­ver­kar­na bil­da­des 1987 och vi har fun­nits i vår fan­tas­tis­ka lokal på Söd­ra Kyr­ko­ga­tan 6, sedan våren 1988. I buti­ken är ing­et det and­ra likt! Våra als­ter har spår av han­dens arbe­te och det är det som ger liv, själ och per­son­lig­het till var­je enskilt före­mål. Vi arbe­tar med natur­li­ga mate­ri­al och åter­bruk. Allt är svensk­till­ver­kat och kom­mer till buti­ken utan mel­lan­hän­der och långa trans­por­ter. I vårt gal­le­ri pre­sen­te­ras årli­gen 10 utställ­ning­ar av med­lem­mar och gäs­tan­de konst­hant­ver­ka­re. Du kan som kund kän­na dig säker på att köpa ett als­ter med kva­li­té där vår yrkes­kun­skap garan­te­rar dig konst­hant­verk när det är som all­ra bäst!

Sandgrund Lars Lerin

Du kän­ner säkert till konst­nä­ren Lars Lerin som räk­nas till en av Nor­dens främs­ta akva­rel­lis­ter och som är född och bosatt i Värm­land. Lars Lerin har ställt ut på gal­le­ri­er och muse­er i ett tio­tal län­der och har synts i fle­ra tv-pro­gram, bland annat Vän­li­gen Lars Lerin, Lerins lär­ling­ar och Lerins som­marö som visas på SVT i vinter.

På konst­hal­len Sand­grund Lars Lerin kan du ta del av både Lars Lerin och gästut­stäl­la­res konst i en öppen och ljus lokal. I konst­hal­len finns även ett café med utsikt över Kla­räl­ven och en butik där du kan köpa uni­ka affi­scher, vykort och liknande.

QR Code