Picassoskulpturen Kristinehamn

Picassoskulpturen i Kristinehamn

Picas­so­skulp­tu­ren i Kristi­ne­hamn, ett kvin­no­hu­vud före­stäl­lan­de Pablo Picas­sos hust­ru Jac­que­li­ne, är en 15 meter hög skulp­tur vid Vålösun­det vid Vänern, i Kristi­ne­hamns skär­gård, sju kilo­me­ter från Kristi­ne­hamns centrum.

Skulp­tu­ren, som är den förs­ta betong­s­kulp­tu­ren av Pablo Picas­so i stor ska­la, och den hit­tills störs­ta i världen,[5][6] består av en betong­pe­la­re, på vil­ken två flak i natur­be­tong på är fäs­ta­de. Det stör­re fla­ket, som visar Jaque­li­nes ansik­te i pro­fil, är sex meter högt, fyra meter brett och väger fyra ton. Skulp­tu­ren har ristats genom sand­bläst­ring. Den invig­des mid­som­ma­raf­ton 1965.

Cyk­la hit väs­terut från Karl­stad på en etapp av Väner­le­den eller ta med cykeln på tåg eller buss till Kristi­ne­hamn och cyk­la vida­re där­i­från. Picas­so­skulp­tu­ren lig­ger direkt på Vänerleden

IMG_6699.2e16d0ba.fill-1200x1024-c100

Hittaut

 

Hittaut är en gra­tis frisk­vårds­ak­ti­vi­tet där du med hjälp av kar­ta (på pap­per eller i appen) ska fin­na check­points. Det finns check­points i fyra oli­ka svå­rig­hets­ni­vå­er och de är pla­ce­ra­de i stads­mil­jö, par­ker, bostads­om­rå­den och tätortsnä­ra sko­gar. Hittaut är till­gäng­ligt dyg­net runt under som­mar­halv­å­ret så du kan ge dig ut när det pas­sar dig. Du kan del­ta på egen hand eller till­sam­mans med and­ra. Välj om du vill gå, springa, cyk­la eller ta dig fram på annat sätt.

Ska­pa kon­to och bör­jar här: https://koncept.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/karlstad/

I2 skogen

Guidad MTB tour

Vår gui­da­de mountain­bi­ke-tour erbju­der en spän­nan­de och utma­nan­de upp­le­vel­se för cyke­len­tu­si­as­ter och nybörjare.

Led av våra erfar­na gui­der, kom­mer du att få utfors­ka vack­ra och natur­skö­na områ­den på en cykel spe­ci­ellt utfor­mad för ter­räng­cyk­ling. Du kom­mer att få tes­ta dina fär­dig­he­ter på tek­nis­ka sti­gar och ta dig upp och ner bran­ta bac­kar medan du nju­ter av den vack­ra omgiv­ning­en. Alla våra turer är anpas­sa­de efter din nivå och inklu­de­rar utrust­ning och säker­hets­ut­rust­ning. Så om du letar efter en min­nesvärd och adre­nalin­fylld upp­le­vel­se, boka din plats på vår gui­da­de mountain­bi­ke-tour idag!

Skutberget

Skutberget

Skut­ber­get lig­ger 7 kilo­me­ter väs­ter om Karl­stad cent­rum och erbju­der både rekre­a­tion och akti­vi­te­ter för alla åld­rar och intres­sen. Det finns bad- och lek­plat­ser, natursti­gar och motions­spår både som­mar- och vin­ter­tid. I områ­det finns dess­utom en cam­ping som ock­så erbju­der stuguthyrning.

Bada och må gott på Skutberget
Bad­plat­sen är myc­ket popu­lär och väl­be­sökt. Här finns fina klip­por, sand­strän­der och angrän­san­de sto­ra gräsy­tor för sol­bad, spel och lek. Den sto­ra stran­den som lig­ger rakt nedan­för den sto­ra huvud­par­ke­ring­en är lång­grund och pas­sar bra för mind­re barn. En del av Skut­ber­get är dess­utom till­gäng­lig­hets­an­pas­sad med ramp ner till vattnet.

Ta chan­sen att för­e­na nyt­ta med nöje
Här finns fle­ra fina motions­spår av vari­e­ran­de läng­der så att alla kan hit­ta en lämp­lig utma­ning. De är vac­kert drag­na genom skogs­par­ti­er och ibland med utsikt över Vänerns vat­ten. Elljus­spå­ren är 800 meter, 3,5 kilo­me­ter och 5 kilo­me­ter och där släcks lju­sen kloc­kan 22.00. Dess­utom finns det motions­spår på 7,5 och 10 km samt ett lite tuf­fa­re trä­nings­spår på 10 km för den som vill utma­na sig lite extra. Centralt på Skut­ber­get lig­ger det en motions­cen­tral med möj­lig­het till ombyte och dusch och den är avgifts­fri och öppen för alla.

Disc­golf i natur­skönt landskap
Det finns ock­så möj­lig­het att spe­la disc­golf på en av Sve­ri­ges 4 ‑stjär­ni­ga disc­golf­ba­nor med arton hål som är utsprid­da över områ­det. Det kos­tar ing­et och behö­ver hel­ler inte bokas. På den när­lig­gan­de cam­ping­en First Camp Skut­ber­get kan du dess­utom köpa eller hyra discar om du inte har egna.

Mountain­bi­ke i Skut­ber­gets skogar
Är du sugen på att upp­le­va natu­ren på två hjul finns en mountain­bi­ke­ba­na vid Skut­ber­gets fri­lufts­om­rå­de. Banan är ca 8,5 km lång i skif­tan­de ter­räng och svå­rig­hets­gra­den lig­ger unge­fär på medel­ni­vå. Start­punk­ten lig­ger nära den sto­ra par­ke­ring­en vid entrén till campingen.

Även­tyrs­golf för alla
Vill du spe­la mini­golf finns det en EU-klas­sad även­tyrs­ba­na med 18 hål som bygg­des 2016. De uni­ka banor­na som är roli­ga för både sto­ra och små gol­fen­tu­si­as­ter hit­tar du på cam­ping­en First Camp Karlstad.

På med vandringsskorna 
Är du sugen på en något läng­re vand­ringstur kan du star­ta på Skut­ber­get och sät­ta rikt­ning mot Kil. Leden är 22 kilo­me­ter lång och sträc­ker sig via natur­re­ser­va­ten Sör­mon och Höge­mon vida­re till Kilsra­vi­ner­na och sedan Kils sam­häl­le. De tre natur­re­ser­va­ten är av skil­da karak­tä­rer och bju­der på en spän­nan­de upplevelse.

MariebergsSkogen50

Mariebergskogen & Naturum

En stadspark för alltid

Marie­bergs­sko­gen har en intres­sant histo­ria. När dok­tor Con­rad Höök gick bort 1896 var hans sys­ter Ebba Tref­fen­berg den enda arving­en. Ebba hit­ta­de i kvar­lå­ten­ska­per­na en anteck­ning om att Con­rad öns­ka­de att Marie­bergs­sko­gen skul­le skän­kas till sta­den mot en garan­ti för dess fram­ti­da bestånd och vård. Sys­tern skrev ett gåvobrev till Karl­stad stad så att sko­gen kun­de spa­ras för fram­ti­da gene­ra­tio­ner. Invig­ning­en sked­de med pom­pa och ståt 1925 där tan­ken var att ska­pa ett fri­lufts­mu­se­um med kul­tur­bygg­na­der och möj­lig­het att fira oli­ka hög­ti­der. Så små­ning­om bygg­des en dans­ba­na och en fri­lufts­te­a­ter som blev myc­ket popu­lär. Var tid sät­ter sin prä­gel på Marie­bergs­sko­gen – Karl­stads stads­park, nu och för alltid.

Friluftsmuseet

Under indust­ri­a­lis­men fick gam­la tra­di­tio­ner ge vika för nya tidens vär­de­ring­ar och tan­ke­sätt. För att beva­ra kul­tur­bygg­na­der­na föreslog Wil­helm Welin, Värm­lands Forn­min­nes- och Musei­för­e­ning, att man skul­le ska­pa ett värm­ländsk Skan­sen och 1925 invig­des fri­lufts­mu­se­et. Här finns nu oli­ka kul­tur­bygg­na­der — från går­dar och stu­gor till kapell och bodar. Väder­kvar­nen, väder­så­gen och skvalt­kvar­nen känns mer aktu­el­la än någon­sin och ger en intres­sant vin­kel med ett histo­riskt per­spek­tiv på för­ny­el­se­bar ener­gi. Marie­bergs­sko­gen är fylld av plat­ser som visar och berät­tar om hur det var förr i tiden. På en tur med tåget Con­rad Höök får du veta mer, eller läs på bygg­na­der­nas skyl­tar under en egen vand­ring och känn histo­ri­ens vingslag.

Djurparken Lillskogen

I djur­par­ken bor svens­ka lantra­ser av alla de slag. Kor, pon­ny­er, gri­sar, get­ter, får, kani­ner och ankor vän­tar på ditt besök. Hön­sen går fria och sprät­ter i gru­set på stall­bac­ken. Och under våren har du chans att se de nyföd­da djurung­ar. Lill­sko­gen är öppen alla dagar, året om.

Naturum Värmland

Nyfi­ken på natu­ren? Tit­ta in i natu­rum som lig­ger mitt i Kla­rälvs­del­tat med vat­ten och skog all­de­les inpå knu­ten. Här kan du få höra fis­kars mys­tis­ka ljud, kän­na på björn­päls och lära dig om våra van­li­gas­te fåg­lar. Eller se en film om dju­ren i värm­lands­sko­gar­na. Vi ord­nar natur­vand­ring­ar och före­drag och har all­tid oli­ka till­fäl­li­ga utställ­ning­ar på gång. Natu­rum Värm­land är öppet alla dagar, året runt.

Skogen

Sko­gen i Marie­bergs­sko­gen är något utö­ver det van­li­ga och den änd­rar karak­tär bero­en­de på väder, års­tid och tid på dyg­net. Vi hör svart­me­sens sång i vår­gröns­kan och ser ekor­rar­na leka bland de mäk­ti­ga tal­lar­na på som­ma­ren. Hös­ten bju­der på blå­bärs­ri­sets höst­fär­ger och på vin­tern nju­ter vi av rim­fros­ten på vin­ter­träd. Områ­det har höga natur­vär­den och tas om hand på ett sätt som har den bio­lo­gis­ka mång­fal­den i fokus. Det finns en hel del döda träd som får lig­ga kvar som livsvik­tig mil­jö för många små­kryp och fåg­lar. För att sko­na den käns­li­ga skogs­mar­ken är det bra att hål­la sig på redan upp­tram­pa­de sti­gar när man vand­rar. Från sko­gen kan du vand­ra vida­re ut över de öpp­na strandängarna.

Strandängarna

Marie­bergs strandäng­ar bju­der på vid­sträck­ta vyer. Betan­de kor ska­par livsmil­jö för tofsvi­pa och ängs­piplär­ka. Som­mar­tid ser vi fisk­gju­sen dyka och bland äng­ens alla nyan­ser av grönt syns stand­ly­sing och fac­kel­bloms­ter. Dim­ma och frost i vas­sen bju­der på vack­ra motiv den kal­la­re tiden på året. Runt strandäng­ar­na går en tre kilo­me­ter lång vand­ring­led som bju­der på även­tyr över stock och sten. Där kan man få syn på spår efter bäver. Du kan ock­så väl­ja att gå en knapp kilo­me­ter på Lil­la run­dan som är spång­ad och där det finns någ­ra bän­kar för en stunds vila. Till fågel­tor­nets förs­ta våning kan du ta dig med rull­stol och barnvagn.

Trädgårdar

Kring Marie­bergs herr­gård ska­pas en kul­tur­hi­sto­risk mil­jö med köks- och pryd­nads-väx­ter vi hit­tat i pris­lis­tor, plant- och frö­ka­ta­lo­ger från Karl­stad runt 1920–1935. Vid Spik­går­den, 1800-tals­stu­gan från Nor­ra Finn­sko­ga, visar vi idag rosor som fun­nits länge i Värm­land och Dalar­na till­sam­mans med äppel­sor­ter och peren­ner. I Lek-träd­går­den kitt­las sin­ne­na på tema musik, lit­te­ra­tur och konst med spän­nan­de lek i vack­ra grö­na rum. I lek­sko­gen finns Hybe­le­jens kvarn bland träd och grö­na små kul­lar. Mitt i por­lar fon­tä­nen där en isba­na spo­las vin­ter­tid. I Bar­nens köks­träd­gård kan du se kul­tur­hi­sto­riskt intres­san­ta köks­väx­ter från Karl­stad, som till exem­pel ärtan “Nis­se på Tom­ta”. Kom gär­na och tit­ta på odling­ar­na och låt dig inspi­re­ras. Åter­kom ofta, så ser du hur det väx­er och frodas.

En trivsam park

Marie­bergs­sko­gen lig­ger bara en dryg kilo­me­ter från cent­rum, vid en av Karl­stad många Väner­vi­kar. Den är hela 78 hek­tar och natursti­gen runt strandäng­ar­na är unge­fär 3 km.
För att Marie­bergs­sko­gen ska vara en triv­sam park för alla finns någ­ra enk­la med vik­ti­ga ordningsregler.