Skutberget

Skut­ber­get lig­ger 7 kilo­me­ter väs­ter om Karl­stad cent­rum och erbju­der både rekre­a­tion och akti­vi­te­ter för alla åld­rar och intres­sen. Det finns bad- och lek­plat­ser, natursti­gar och motions­spår både som­mar- och vin­ter­tid. I områ­det finns dess­utom en cam­ping som ock­så erbju­der stuguthyrning.

Bada och må gott på Skutberget
Bad­plat­sen är myc­ket popu­lär och väl­be­sökt. Här finns fina klip­por, sand­strän­der och angrän­san­de sto­ra gräsy­tor för sol­bad, spel och lek. Den sto­ra stran­den som lig­ger rakt nedan­för den sto­ra huvud­par­ke­ring­en är lång­grund och pas­sar bra för mind­re barn. En del av Skut­ber­get är dess­utom till­gäng­lig­hets­an­pas­sad med ramp ner till vattnet.

Ta chan­sen att för­e­na nyt­ta med nöje
Här finns fle­ra fina motions­spår av vari­e­ran­de läng­der så att alla kan hit­ta en lämp­lig utma­ning. De är vac­kert drag­na genom skogs­par­ti­er och ibland med utsikt över Vänerns vat­ten. Elljus­spå­ren är 800 meter, 3,5 kilo­me­ter och 5 kilo­me­ter och där släcks lju­sen kloc­kan 22.00. Dess­utom finns det motions­spår på 7,5 och 10 km samt ett lite tuf­fa­re trä­nings­spår på 10 km för den som vill utma­na sig lite extra. Centralt på Skut­ber­get lig­ger det en motions­cen­tral med möj­lig­het till ombyte och dusch och den är avgifts­fri och öppen för alla.

Disc­golf i natur­skönt landskap
Det finns ock­så möj­lig­het att spe­la disc­golf på en av Sve­ri­ges 4 ‑stjär­ni­ga disc­golf­ba­nor med arton hål som är utsprid­da över områ­det. Det kos­tar ing­et och behö­ver hel­ler inte bokas. På den när­lig­gan­de cam­ping­en First Camp Skut­ber­get kan du dess­utom köpa eller hyra discar om du inte har egna.

Mountain­bi­ke i Skut­ber­gets skogar
Är du sugen på att upp­le­va natu­ren på två hjul finns en mountain­bi­ke­ba­na vid Skut­ber­gets fri­lufts­om­rå­de. Banan är ca 8,5 km lång i skif­tan­de ter­räng och svå­rig­hets­gra­den lig­ger unge­fär på medel­ni­vå. Start­punk­ten lig­ger nära den sto­ra par­ke­ring­en vid entrén till campingen.

Även­tyrs­golf för alla
Vill du spe­la mini­golf finns det en EU-klas­sad även­tyrs­ba­na med 18 hål som bygg­des 2016. De uni­ka banor­na som är roli­ga för både sto­ra och små gol­fen­tu­si­as­ter hit­tar du på cam­ping­en First Camp Karlstad.

På med vandringsskorna 
Är du sugen på en något läng­re vand­ringstur kan du star­ta på Skut­ber­get och sät­ta rikt­ning mot Kil. Leden är 22 kilo­me­ter lång och sträc­ker sig via natur­re­ser­va­ten Sör­mon och Höge­mon vida­re till Kilsra­vi­ner­na och sedan Kils sam­häl­le. De tre natur­re­ser­va­ten är av skil­da karak­tä­rer och bju­der på en spän­nan­de upplevelse.

Comments are closed.