Skutberget

Skutberget

Skut­ber­get lig­ger 7 kilo­me­ter väs­ter om Karl­stad cent­rum och erbju­der både rekre­a­tion och akti­vi­te­ter för alla åld­rar och intres­sen. Det finns bad- och lek­plat­ser, natursti­gar och motions­spår både som­mar- och vin­ter­tid. I områ­det finns dess­utom en cam­ping som ock­så erbju­der stuguthyrning.

Bada och må gott på Skutberget
Bad­plat­sen är myc­ket popu­lär och väl­be­sökt. Här finns fina klip­por, sand­strän­der och angrän­san­de sto­ra gräsy­tor för sol­bad, spel och lek. Den sto­ra stran­den som lig­ger rakt nedan­för den sto­ra huvud­par­ke­ring­en är lång­grund och pas­sar bra för mind­re barn. En del av Skut­ber­get är dess­utom till­gäng­lig­hets­an­pas­sad med ramp ner till vattnet.

Ta chan­sen att för­e­na nyt­ta med nöje
Här finns fle­ra fina motions­spår av vari­e­ran­de läng­der så att alla kan hit­ta en lämp­lig utma­ning. De är vac­kert drag­na genom skogs­par­ti­er och ibland med utsikt över Vänerns vat­ten. Elljus­spå­ren är 800 meter, 3,5 kilo­me­ter och 5 kilo­me­ter och där släcks lju­sen kloc­kan 22.00. Dess­utom finns det motions­spår på 7,5 och 10 km samt ett lite tuf­fa­re trä­nings­spår på 10 km för den som vill utma­na sig lite extra. Centralt på Skut­ber­get lig­ger det en motions­cen­tral med möj­lig­het till ombyte och dusch och den är avgifts­fri och öppen för alla.

Disc­golf i natur­skönt landskap
Det finns ock­så möj­lig­het att spe­la disc­golf på en av Sve­ri­ges 4 ‑stjär­ni­ga disc­golf­ba­nor med arton hål som är utsprid­da över områ­det. Det kos­tar ing­et och behö­ver hel­ler inte bokas. På den när­lig­gan­de cam­ping­en First Camp Skut­ber­get kan du dess­utom köpa eller hyra discar om du inte har egna.

Mountain­bi­ke i Skut­ber­gets skogar
Är du sugen på att upp­le­va natu­ren på två hjul finns en mountain­bi­ke­ba­na vid Skut­ber­gets fri­lufts­om­rå­de. Banan är ca 8,5 km lång i skif­tan­de ter­räng och svå­rig­hets­gra­den lig­ger unge­fär på medel­ni­vå. Start­punk­ten lig­ger nära den sto­ra par­ke­ring­en vid entrén till campingen.

Även­tyrs­golf för alla
Vill du spe­la mini­golf finns det en EU-klas­sad även­tyrs­ba­na med 18 hål som bygg­des 2016. De uni­ka banor­na som är roli­ga för både sto­ra och små gol­fen­tu­si­as­ter hit­tar du på cam­ping­en First Camp Karlstad.

På med vandringsskorna 
Är du sugen på en något läng­re vand­ringstur kan du star­ta på Skut­ber­get och sät­ta rikt­ning mot Kil. Leden är 22 kilo­me­ter lång och sträc­ker sig via natur­re­ser­va­ten Sör­mon och Höge­mon vida­re till Kilsra­vi­ner­na och sedan Kils sam­häl­le. De tre natur­re­ser­va­ten är av skil­da karak­tä­rer och bju­der på en spän­nan­de upplevelse.

Varmlands_museum1_ Erik_Martensson

Värmlands Museum


Muse­et är inrymt i två bygg­na­der där den älds­ta bygg­des 1929, ritad av Cyr­il­lus Johans­son. Den nya­re musei­bygg­na­den blev klar 1998 och för­binds med den gam­la genom en gla­sad gång. Arki­tek­ten bakom den nya röda sju­hör­ni­ga bygg­na­den är Carl Nyrén. Sand­grundsud­den är dess­utom ett fan­tas­tiskt utflykts­mål i sig med musei­par­kens sto­ra gröny­tor, en här­lig lek­plats, Stads­bib­li­o­te­ket och två muse­er på promenadavstånd.

Nyöpp­ning på Värm­lands Museum
Den 1 juni 2019 öpp­na­de Värm­lands Muse­um igen efter en omfat­tan­de ombygg­nad. Muse­ets besö­ka­re kan nu nju­ta av helt nya utställ­ning­ar, ska­par­verk­stad, bar­nut­ställ­ning, fram­tids­labb, butik, hör­sal, restau­rang och café.

10 000 år av värm­ländsk historia
Värm­lands­liv är en utställ­ning om män­ni­skors liv i land­ska­pet under 10 000 år. Med utgångs­punkt i dagens Värm­land rör vi oss genom histo­ri­en. Vi berät­tar om män­ni­skor som levt under oli­ka tider och med oli­ka för­ut­sätt­ning­ar. I utställ­ning­en visas före­mål, foto­gra­fi­er och konst­verk ur Värm­lands Museums sam­ling. Många av dem har ald­rig visats tidi­ga­re. Här finns svärd från medel­ti­den, sten­ål­dersyx­or, utsökt hant­verk från 1700-talet och myc­ket, myc­ket mer.

Låt bar­nen fan­ti­se­ra fritt i nya lekutställningen
I det nya lekrum­met kan du träf­fa på Ing­er och Las­se Sand­bergs många figu­rer och berät­tel­ser. Baka tår­ta med Lil­la Anna, se när Pulv­ret fix­ar fisk, besök slot­tet Gomor­ron­sol med Spö­ket Laban och kika in i Långa far­b­rorns hatt. Både barn och vux­na får dess­utom plats i Tum­mens mysi­ga läshörna.

Matupp­le­vel­ser och presentbutik
Eftersom mat ock­så är en del av kul­tu­ren finns restau­rang­en Mat­bru­ket i den nybygg­da restau­rang­de­len när du blir sugen på något att äta. Där kan du lätt slin­ka in på allt­i­från en slät kopp kaf­fe till en spän­nan­de fest­mål­tid. I den myc­ket omtyck­ta musei­bu­ti­ken hit­tar du bland annat värm­ländskt konst­hant­verk, böc­ker, roli­ga pry­lar och myc­ket kul för barnen.

MariebergsSkogen50

Mariebergskogen & Naturum

En stadspark för alltid

Marie­bergs­sko­gen har en intres­sant histo­ria. När dok­tor Con­rad Höök gick bort 1896 var hans sys­ter Ebba Tref­fen­berg den enda arving­en. Ebba hit­ta­de i kvar­lå­ten­ska­per­na en anteck­ning om att Con­rad öns­ka­de att Marie­bergs­sko­gen skul­le skän­kas till sta­den mot en garan­ti för dess fram­ti­da bestånd och vård. Sys­tern skrev ett gåvobrev till Karl­stad stad så att sko­gen kun­de spa­ras för fram­ti­da gene­ra­tio­ner. Invig­ning­en sked­de med pom­pa och ståt 1925 där tan­ken var att ska­pa ett fri­lufts­mu­se­um med kul­tur­bygg­na­der och möj­lig­het att fira oli­ka hög­ti­der. Så små­ning­om bygg­des en dans­ba­na och en fri­lufts­te­a­ter som blev myc­ket popu­lär. Var tid sät­ter sin prä­gel på Marie­bergs­sko­gen – Karl­stads stads­park, nu och för alltid.

Friluftsmuseet

Under indust­ri­a­lis­men fick gam­la tra­di­tio­ner ge vika för nya tidens vär­de­ring­ar och tan­ke­sätt. För att beva­ra kul­tur­bygg­na­der­na föreslog Wil­helm Welin, Värm­lands Forn­min­nes- och Musei­för­e­ning, att man skul­le ska­pa ett värm­ländsk Skan­sen och 1925 invig­des fri­lufts­mu­se­et. Här finns nu oli­ka kul­tur­bygg­na­der — från går­dar och stu­gor till kapell och bodar. Väder­kvar­nen, väder­så­gen och skvalt­kvar­nen känns mer aktu­el­la än någon­sin och ger en intres­sant vin­kel med ett histo­riskt per­spek­tiv på för­ny­el­se­bar ener­gi. Marie­bergs­sko­gen är fylld av plat­ser som visar och berät­tar om hur det var förr i tiden. På en tur med tåget Con­rad Höök får du veta mer, eller läs på bygg­na­der­nas skyl­tar under en egen vand­ring och känn histo­ri­ens vingslag.

Djurparken Lillskogen

I djur­par­ken bor svens­ka lantra­ser av alla de slag. Kor, pon­ny­er, gri­sar, get­ter, får, kani­ner och ankor vän­tar på ditt besök. Hön­sen går fria och sprät­ter i gru­set på stall­bac­ken. Och under våren har du chans att se de nyföd­da djurung­ar. Lill­sko­gen är öppen alla dagar, året om.

Naturum Värmland

Nyfi­ken på natu­ren? Tit­ta in i natu­rum som lig­ger mitt i Kla­rälvs­del­tat med vat­ten och skog all­de­les inpå knu­ten. Här kan du få höra fis­kars mys­tis­ka ljud, kän­na på björn­päls och lära dig om våra van­li­gas­te fåg­lar. Eller se en film om dju­ren i värm­lands­sko­gar­na. Vi ord­nar natur­vand­ring­ar och före­drag och har all­tid oli­ka till­fäl­li­ga utställ­ning­ar på gång. Natu­rum Värm­land är öppet alla dagar, året runt.

Skogen

Sko­gen i Marie­bergs­sko­gen är något utö­ver det van­li­ga och den änd­rar karak­tär bero­en­de på väder, års­tid och tid på dyg­net. Vi hör svart­me­sens sång i vår­gröns­kan och ser ekor­rar­na leka bland de mäk­ti­ga tal­lar­na på som­ma­ren. Hös­ten bju­der på blå­bärs­ri­sets höst­fär­ger och på vin­tern nju­ter vi av rim­fros­ten på vin­ter­träd. Områ­det har höga natur­vär­den och tas om hand på ett sätt som har den bio­lo­gis­ka mång­fal­den i fokus. Det finns en hel del döda träd som får lig­ga kvar som livsvik­tig mil­jö för många små­kryp och fåg­lar. För att sko­na den käns­li­ga skogs­mar­ken är det bra att hål­la sig på redan upp­tram­pa­de sti­gar när man vand­rar. Från sko­gen kan du vand­ra vida­re ut över de öpp­na strandängarna.

Strandängarna

Marie­bergs strandäng­ar bju­der på vid­sträck­ta vyer. Betan­de kor ska­par livsmil­jö för tofsvi­pa och ängs­piplär­ka. Som­mar­tid ser vi fisk­gju­sen dyka och bland äng­ens alla nyan­ser av grönt syns stand­ly­sing och fac­kel­bloms­ter. Dim­ma och frost i vas­sen bju­der på vack­ra motiv den kal­la­re tiden på året. Runt strandäng­ar­na går en tre kilo­me­ter lång vand­ring­led som bju­der på även­tyr över stock och sten. Där kan man få syn på spår efter bäver. Du kan ock­så väl­ja att gå en knapp kilo­me­ter på Lil­la run­dan som är spång­ad och där det finns någ­ra bän­kar för en stunds vila. Till fågel­tor­nets förs­ta våning kan du ta dig med rull­stol och barnvagn.

Trädgårdar

Kring Marie­bergs herr­gård ska­pas en kul­tur­hi­sto­risk mil­jö med köks- och pryd­nads-väx­ter vi hit­tat i pris­lis­tor, plant- och frö­ka­ta­lo­ger från Karl­stad runt 1920–1935. Vid Spik­går­den, 1800-tals­stu­gan från Nor­ra Finn­sko­ga, visar vi idag rosor som fun­nits länge i Värm­land och Dalar­na till­sam­mans med äppel­sor­ter och peren­ner. I Lek-träd­går­den kitt­las sin­ne­na på tema musik, lit­te­ra­tur och konst med spän­nan­de lek i vack­ra grö­na rum. I lek­sko­gen finns Hybe­le­jens kvarn bland träd och grö­na små kul­lar. Mitt i por­lar fon­tä­nen där en isba­na spo­las vin­ter­tid. I Bar­nens köks­träd­gård kan du se kul­tur­hi­sto­riskt intres­san­ta köks­väx­ter från Karl­stad, som till exem­pel ärtan “Nis­se på Tom­ta”. Kom gär­na och tit­ta på odling­ar­na och låt dig inspi­re­ras. Åter­kom ofta, så ser du hur det väx­er och frodas.

En trivsam park

Marie­bergs­sko­gen lig­ger bara en dryg kilo­me­ter från cent­rum, vid en av Karl­stad många Väner­vi­kar. Den är hela 78 hek­tar och natursti­gen runt strandäng­ar­na är unge­fär 3 km.
För att Marie­bergs­sko­gen ska vara en triv­sam park för alla finns någ­ra enk­la med vik­ti­ga ordningsregler.

 

Alster Herrgård

Alsters herrgård — Gustaf Frödings minnesgård

Gustaf Frö­dings min­nes­gård i natur­skön mil­jö med utsikt över Vänern, 8 km öster om Karlstad.

Als­ters herr­gård, Gustaf Frö­dings min­nes­gård, är en 1700-tals­herr­gård i vac­ker naturmil­jö med utsikt över Vänern och är mest känd som dik­ta­ren Gustaf Frö­dings födel­se­hem. Den kän­de och folk­kä­re skal­den föd­des här 1860. Här finns café och restau­rang, i flyg­lar­na finns buti­ker, gal­le­ri och utställ­ning­ar. På huvud­bygg­na­dens över­vå­ning finns en utställ­ning om Gustaf Frö­ding som kan upp­le­vas om man föl­jer med på en av de all­män­na vis­ning­ar­na som dag­li­gen erbjuds. I den vack­ra ute­mil­jön runt herr­går­den och herr­gårds­par­ken finns natursti­gar och vand­rings­le­der i vari­e­ran­de längd.

Als­ters herr­gårds­café pro­fi­le­ras av svensk hus­mans­kost och hem­ba­kat kaf­fe­bröd och erbju­der dag­li­gen både kaf­fe och lunch under sommarsäsongen.

Väst­ra fly­geln är ett slöj­dens hus där det på ned­re plan finns en hög­kva­li­ta­tiv slöjd- och hant­verks­bu­tik med noga utval­da slöj­da­re. På övre plan finns för­e­ning­en Läns­hem­slöj­den i Värm­land som visar utställ­ning­ar och har kursverksamhet.

I Öst­ra fly­geln hit­tar du en herr­gårds­bu­tik med fram­förallt Frö­ding­lit­te­ra­tur men ock­så sou­ve­ni­rer, mat och hant­verk. I fly­geln finns ock­så ett konst­gal­le­ri som pre­sen­te­rar oli­ka utställningar.

Under som­ma­ren arran­ge­ras oli­ka pro­gram som musik, dans, tea­ter, före­drag och lyrik­upp­läs­ning. Mest upp­skat­ta­de är höst- och jul­mark­nad med värm­länds­ka pro­duk­ter inom slöjd och livsmedel.