Varmlands_museum1_ Erik_Martensson

Värmlands Museum


Muse­et är inrymt i två bygg­na­der där den älds­ta bygg­des 1929, ritad av Cyr­il­lus Johans­son. Den nya­re musei­bygg­na­den blev klar 1998 och för­binds med den gam­la genom en gla­sad gång. Arki­tek­ten bakom den nya röda sju­hör­ni­ga bygg­na­den är Carl Nyrén. Sand­grundsud­den är dess­utom ett fan­tas­tiskt utflykts­mål i sig med musei­par­kens sto­ra gröny­tor, en här­lig lek­plats, Stads­bib­li­o­te­ket och två muse­er på promenadavstånd.

Nyöpp­ning på Värm­lands Museum
Den 1 juni 2019 öpp­na­de Värm­lands Muse­um igen efter en omfat­tan­de ombygg­nad. Muse­ets besö­ka­re kan nu nju­ta av helt nya utställ­ning­ar, ska­par­verk­stad, bar­nut­ställ­ning, fram­tids­labb, butik, hör­sal, restau­rang och café.

10 000 år av värm­ländsk historia
Värm­lands­liv är en utställ­ning om män­ni­skors liv i land­ska­pet under 10 000 år. Med utgångs­punkt i dagens Värm­land rör vi oss genom histo­ri­en. Vi berät­tar om män­ni­skor som levt under oli­ka tider och med oli­ka för­ut­sätt­ning­ar. I utställ­ning­en visas före­mål, foto­gra­fi­er och konst­verk ur Värm­lands Museums sam­ling. Många av dem har ald­rig visats tidi­ga­re. Här finns svärd från medel­ti­den, sten­ål­dersyx­or, utsökt hant­verk från 1700-talet och myc­ket, myc­ket mer.

Låt bar­nen fan­ti­se­ra fritt i nya lekutställningen
I det nya lekrum­met kan du träf­fa på Ing­er och Las­se Sand­bergs många figu­rer och berät­tel­ser. Baka tår­ta med Lil­la Anna, se när Pulv­ret fix­ar fisk, besök slot­tet Gomor­ron­sol med Spö­ket Laban och kika in i Långa far­b­rorns hatt. Både barn och vux­na får dess­utom plats i Tum­mens mysi­ga läshörna.

Matupp­le­vel­ser och presentbutik
Eftersom mat ock­så är en del av kul­tu­ren finns restau­rang­en Mat­bru­ket i den nybygg­da restau­rang­de­len när du blir sugen på något att äta. Där kan du lätt slin­ka in på allt­i­från en slät kopp kaf­fe till en spän­nan­de fest­mål­tid. I den myc­ket omtyck­ta musei­bu­ti­ken hit­tar du bland annat värm­ländskt konst­hant­verk, böc­ker, roli­ga pry­lar och myc­ket kul för barnen.

cfafb61190aba24f37f2403d209bc80b

Sandgrund Lars Lerin


Den anri­ka dans­re­stau­rang­en Sand­grund har bli­vit hem för konst­nä­ren Lars Lerins målningar.

Den popu­lä­re konst­nä­ren har fått för­fråg­ning­ar från många håll, men fat­ta­de själv tyc­ke för Sand­grunds­bygg­na­den som lig­ger mitt i ett kul­tur­stråk, nära cent­rum och i en vac­ker naturmiljö.Konsthallen lig­ger gran­ne med Värm­lands Muse­um och Sand­grundspar­ken och här finns en butik med ett utbud av vykort, affi­scher och böc­ker som enbart finns på konst­hal­len. Det finns ock­så ett café som är öppet alla dagar då konst­hal­len är öppen och som­mar­tid en ute­ser­ve­ring med vac­ker utsikt över Klarälven.

Lars Lerin är född 1954 i Munk­fors. Han stu­de­ra­de vid Ger­les­borgs­sko­lan 1974–75 och vid Valands konst­hög­sko­la i Göte­borg 1980–84. Lars Lerin räk­nas som en av Nor­dens främs­ta akva­rel­lis­ter och har ställt ut i såväl sam­lings- som sepa­rat- utställ­ning­ar på gal­le­ri­er och muse­er i Sve­ri­ge, Dan­mark, Fin­land, Frank­ri­ke, Färö­ar­na, Island, Nor­ge, Tyskland, USA. Är repre­sen­te­rad i kom­mu­ner, lands­ting och påmu­se­er i såväl Sve­ri­ge som Norge.