Forskolan-Lotsen-Karlstad_1_1680x1000

Arkitekturkommun Karlstad

Karl­stad är Årets arki­tek­tur­kom­mun 2022 och kni­per där­med förstap­lat­sen för tred­je året i rad. Utmär­kel­sen Årets arki­tek­tur­kom­mun lyf­ter fram de kom­mu­ner som lyc­kas kom­bi­ne­ra goda vill­kor för att utveck­la arki­tek­tu­ren med att han­te­ra bostads­för­sörj­ning­en och ambi­tio­ner om att mins­ka klimatpåverkan.

Karl­stad är Årets arki­tek­tur­kom­mun 2022 och har där­med vun­nit utmär­kel­sen tre år i rad. Fram­gång­ar­na för­kla­ras av ett myc­ket gott omdö­me från arki­tekt­kå­ren sam­ti­digt som Karl­stad lig­ger bra till när det gäl­ler bygg­takt, ruti­ner och lagefterlevnad.

Alster Herrgård

Alsters herrgård — Gustaf Frödings minnesgård

Gustaf Frö­dings min­nes­gård i natur­skön mil­jö med utsikt över Vänern, 8 km öster om Karlstad.

Als­ters herr­gård, Gustaf Frö­dings min­nes­gård, är en 1700-tals­herr­gård i vac­ker naturmil­jö med utsikt över Vänern och är mest känd som dik­ta­ren Gustaf Frö­dings födel­se­hem. Den kän­de och folk­kä­re skal­den föd­des här 1860. Här finns café och restau­rang, i flyg­lar­na finns buti­ker, gal­le­ri och utställ­ning­ar. På huvud­bygg­na­dens över­vå­ning finns en utställ­ning om Gustaf Frö­ding som kan upp­le­vas om man föl­jer med på en av de all­män­na vis­ning­ar­na som dag­li­gen erbjuds. I den vack­ra ute­mil­jön runt herr­går­den och herr­gårds­par­ken finns natursti­gar och vand­rings­le­der i vari­e­ran­de längd.

Als­ters herr­gårds­café pro­fi­le­ras av svensk hus­mans­kost och hem­ba­kat kaf­fe­bröd och erbju­der dag­li­gen både kaf­fe och lunch under sommarsäsongen.

Väst­ra fly­geln är ett slöj­dens hus där det på ned­re plan finns en hög­kva­li­ta­tiv slöjd- och hant­verks­bu­tik med noga utval­da slöj­da­re. På övre plan finns för­e­ning­en Läns­hem­slöj­den i Värm­land som visar utställ­ning­ar och har kursverksamhet.

I Öst­ra fly­geln hit­tar du en herr­gårds­bu­tik med fram­förallt Frö­ding­lit­te­ra­tur men ock­så sou­ve­ni­rer, mat och hant­verk. I fly­geln finns ock­så ett konst­gal­le­ri som pre­sen­te­rar oli­ka utställningar.

Under som­ma­ren arran­ge­ras oli­ka pro­gram som musik, dans, tea­ter, före­drag och lyrik­upp­läs­ning. Mest upp­skat­ta­de är höst- och jul­mark­nad med värm­länds­ka pro­duk­ter inom slöjd och livsmedel.

cfafb61190aba24f37f2403d209bc80b

Sandgrund Lars Lerin


Den anri­ka dans­re­stau­rang­en Sand­grund har bli­vit hem för konst­nä­ren Lars Lerins målningar.

Den popu­lä­re konst­nä­ren har fått för­fråg­ning­ar från många håll, men fat­ta­de själv tyc­ke för Sand­grunds­bygg­na­den som lig­ger mitt i ett kul­tur­stråk, nära cent­rum och i en vac­ker naturmiljö.Konsthallen lig­ger gran­ne med Värm­lands Muse­um och Sand­grundspar­ken och här finns en butik med ett utbud av vykort, affi­scher och böc­ker som enbart finns på konst­hal­len. Det finns ock­så ett café som är öppet alla dagar då konst­hal­len är öppen och som­mar­tid en ute­ser­ve­ring med vac­ker utsikt över Klarälven.

Lars Lerin är född 1954 i Munk­fors. Han stu­de­ra­de vid Ger­les­borgs­sko­lan 1974–75 och vid Valands konst­hög­sko­la i Göte­borg 1980–84. Lars Lerin räk­nas som en av Nor­dens främs­ta akva­rel­lis­ter och har ställt ut i såväl sam­lings- som sepa­rat- utställ­ning­ar på gal­le­ri­er och muse­er i Sve­ri­ge, Dan­mark, Fin­land, Frank­ri­ke, Färö­ar­na, Island, Nor­ge, Tyskland, USA. Är repre­sen­te­rad i kom­mu­ner, lands­ting och påmu­se­er i såväl Sve­ri­ge som Norge.

DSC_0254

Gamla Kraftstation i Deje

Öppet­ti­der

  • Öppet ons­dag-sön­dag Kl 11–16.

Spek­ta­ku­lär indu­stri­bygg­nad från tidigt 1900-tal som nume­ra är en kul­tu­rell mötes­plats för konst och musik eller bara en fikastund i annorlun­da miljö.

Intill den bru­san­de Deje­for­sen i Kla­räl­ven finns Gam­la Kraft­sta­tio­nen från tidigt 1900-tal. Den indu­stri­ro­man­tis­ka bygg­na­den är idag en fasci­ne­ran­de kul­tura­re­na med 11 meter högt i tak och myc­ket av ori­gi­nalin­te­ri­ö­ren kvar. Den uni­ka konst­hal­len står i cent­rum och här visas mas­sor av aktu­ell sam­tids­konst. Du upp­le­ver utställ­ning­ar med både bredd och spets i oli­ka tek­ni­ker och uttryck av såväl eta­ble­ra­de konst­nä­rer som av nya talanger.

I eko­lo­gis­ka Culi­na­rum Café ser­ve­ras värm­länds­ka sma­ker baka­de och laga­de efter säsong och uti­från kon­cep­tet rustikt med finess. Under som­ma­ren avnju­ter du mat, vin, fika och glass i den lum­mi­ga träd­går­den som har utsikt över den mag­ni­fi­ka Klarälven.

Med jäm­na mel­lan­rum anord­nas musi­ke­ve­ne­mang genom sats­ning­en The Gam­la Kraft­sta­tio­nen Music Club. För den som vill ska­pa i kre­a­tiv mil­jö finns Makersta­tion där det då och då erbjuds ledar­led­da works­hops och kur­ser. I den lil­la sho­pen kan du all­tid köpa ditt eget Make your own-kit och ska­pa på egen hand — här på plats eller att ta med hem. Sho­pen erbju­der även fina pro­duk­ter som teer, honung, sylt, cho­klad, böc­ker, konst­hant­verk, mm.