Sandgrund Lars Lerin


Den anri­ka dans­re­stau­rang­en Sand­grund har bli­vit hem för konst­nä­ren Lars Lerins målningar.

Den popu­lä­re konst­nä­ren har fått för­fråg­ning­ar från många håll, men fat­ta­de själv tyc­ke för Sand­grunds­bygg­na­den som lig­ger mitt i ett kul­tur­stråk, nära cent­rum och i en vac­ker naturmiljö.Konsthallen lig­ger gran­ne med Värm­lands Muse­um och Sand­grundspar­ken och här finns en butik med ett utbud av vykort, affi­scher och böc­ker som enbart finns på konst­hal­len. Det finns ock­så ett café som är öppet alla dagar då konst­hal­len är öppen och som­mar­tid en ute­ser­ve­ring med vac­ker utsikt över Klarälven.

Lars Lerin är född 1954 i Munk­fors. Han stu­de­ra­de vid Ger­les­borgs­sko­lan 1974–75 och vid Valands konst­hög­sko­la i Göte­borg 1980–84. Lars Lerin räk­nas som en av Nor­dens främs­ta akva­rel­lis­ter och har ställt ut i såväl sam­lings- som sepa­rat- utställ­ning­ar på gal­le­ri­er och muse­er i Sve­ri­ge, Dan­mark, Fin­land, Frank­ri­ke, Färö­ar­na, Island, Nor­ge, Tyskland, USA. Är repre­sen­te­rad i kom­mu­ner, lands­ting och påmu­se­er i såväl Sve­ri­ge som Norge.

Comments are closed.