Picas­so­skulp­tu­ren i Kristi­ne­hamn, ett kvin­no­hu­vud före­stäl­lan­de Pablo Picas­sos hust­ru Jac­que­li­ne, är en 15 meter hög skulp­tur vid Vålösun­det vid Vänern, i Kristi­ne­hamns skär­gård, sju kilo­me­ter från Kristi­ne­hamns centrum.

Skulp­tu­ren, som är den förs­ta betong­s­kulp­tu­ren av Pablo Picas­so i stor ska­la, och den hit­tills störs­ta i värl­den, består av en betong­pe­la­re, på vil­ken två flak i natur­be­tong på är fäs­ta­de. Det stör­re fla­ket, som visar Jaque­li­nes ansik­te i pro­fil, är sex meter högt, fyra meter brett och väger fyra ton. Skulp­tu­ren har ristats genom sand­bläst­ring. Den invig­des mid­som­ma­raf­ton 1965.

Cyk­la hit väs­terut från Karl­stad på en etapp av Väner­le­den eller ta med cykeln på tåg eller buss till Kristi­ne­hamn och cyk­la vida­re där­i­från. Picas­so­skulp­tu­ren lig­ger direkt på Vänerleden.
QR Code