3._smug_artscape_2017-07-28_fredrikakerberg_4240x2832

Artscape

Under Arts­cape 2017-Värm­land eller Arts­cape 2017 White Moo­se Pro­ject som det även kal­las, del­tog tio kom­mu­ner vil­ket resul­te­ra­de till totalt 25 konst­verk varav sju av dem finns i Karl­stad. Bakom mål­ning­ar­na finns såväl inter­na­tio­nel­la som svens­ka konst­nä­rer medverkade.