Cykel­tu­ren I2-sko­gen är en tur som går från Karl­stads cent­rum ut till det fan­tas­tis­ka ströv­om­rå­det I2-sko­gen. Du star­tar på Sto­ra tor­get och har sedan en 15 kilo­me­ter lång tur fram­för dig. Du tar dig fram mesta­dels på cykel­vä­gar och inne i sko­gen på grusvägar.

Idag är det gam­la mili­tä­ra övnings­om­rå­det ett popu­lärt fri­lufts­om­rå­de för all­män­he­ten. Områ­det består av näs­tan två mil grus­vä­gar som pas­sar utmärkt för en utflykt med cykeln. I I2-sko­gen finns en omväx­lan­de natur med hällmark­stall­sko­gar, dju­pa gran­sko­gar, lum­mi­ga lövsko­gar, åkrar och vack­ra natur­be­tes­mar­ker. Här kan du ta en paus och ha pick­nick i någon av de fina gläntorna.

QR Code