MTB cyk­ling i Karl­stad är en fan­tas­tisk upp­le­vel­se, och det finns ing­et bätt­re stäl­le att utfors­ka än I2 sko­gen och Tyr­sko­gen. Des­sa sko­gar erbju­der en mängd oli­ka ter­räng­er och utma­ning­ar för både nybör­ja­re och erfar­na cyklister.

I2 sko­gen är känd för sina tek­nis­ka sti­gar med många kul­lar och ste­nar. Des­sa sti­gar krä­ver en del fär­dig­he­ter och tek­nik, men de ger ock­så en otro­ligt rolig och utma­nan­de cykelupplevelse.

Tyr­sko­gen är en annan popu­lär plats för MTB cyk­ling i Karl­stad. Här hit­tar du läng­re och mer öpp­na sti­gar, som är per­fek­ta för lång­sam­ma och avslapp­nan­de turer. Det finns ock­så många fina utsikts­punk­ter där du kan nju­ta av naturen.

Oav­sett om du är en erfa­ren MTB-åka­re eller en nybör­ja­re, så finns det något för alla i I2 sko­gen och Tyr­sko­gen. Så pac­ka din cykel och ge dig ut på en spän­nan­de resa genom Karl­stads skogar!

QR Code