Det här är en cykel­tur med myc­ket vat­ten­kon­takt. Turen tar dig för­bi våt­mar­ker­na vid Marie­bergs strandäng­ar, kor­sar fle­ra av älvar­mar­na och tar dig ut till en av Väner­stran­dens orör­da klippuddar.

Du cyklar även på gemyt­li­ga grus­vä­gar genom Ding­elsun­dets små­ska­li­ga odlings­land­skap. Här och var finns fina möj­lig­he­ter att ras­ta intill någon strand och kanske pro­va fiskelyckan.

Jakobs­bergs­bron, fär­dig­ställd 1929, är den mit­ters­ta och älds­ta av de tre väg­bro­ar som för­bin­der den värm­länds­ka skär­gårds­kom­mu­nen Ham­marö med Karl­stads kom­mun och res­ten av det svens­ka väg­nä­tet. Bron är väx­el­vis enkel­rik­tad och belä­gen nära Karl­stads gam­la flyg­plats, Som­mar­ro golf­klubb, Marie­bergs­sko­gen och Cen­tral­sjuk­hu­set i Karl­stad. På Ham­marö­si­dan anslu­ter bron till den äld­re Karl­stads­vä­gen söderut mot Vidöå­sen och Skog­hall, och norrut ett kort styc­ke till Läns­väg 236 (Ham­marö­le­den).

QR Code