En lagom utma­na­de tur längs Fry­ken. Båda på asfalt och grus. Tips att kom­bi­ne­ra med tågre­sa från Karl­stad för att upp­le­va Rott­neros park och sen tar sig an cykel­vä­gen till­ba­ka till Karl­stad, för­bi Kils kyr­ka och Frykenbad.

Rott­neros Park är en park i Rott­neros i Sun­ne kom­mun. Skulp­tur­par­ken är en av nor­ra Euro­pas störs­ta och anlagd enligt visio­nen om att skulp­tur och omgi­van­de mil­jö ska sam­ver­ka med varand­ra. Par­ken ägs idag av Stif­tel­sen Gre­ta och Svan­te Påhl­sons min­ne och drivs av det kom­mu­na­la bola­get Rott­neros Park Träd­gård AB.

 

Cyk­ling på grus­vä­gar är en annorlun­da upp­le­vel­se jäm­fört med cyk­ling på asfalt eftersom det ger en mer natur­skön och avkopp­lan­de käns­la. Resan bör­jar i Rott­neros Park där man kan föl­ja cykel­le­den längs flo­den Kla­räl­ven och genom skogs­om­rå­den. Under resan pas­se­rar man genom små byar och får se vack­ra vyer av omgi­van­de landskap.

 

QR Code