“Skut­ber­get runt” är en kva­li­tetsäk­rad mountain bike-spår inom Biking Värm­land. Spå­ret är ca 8 km långt och erbju­der en rela­tivt enkel ter­räng med både lät­ta tek­nis­ka och kupe­ra­de par­ti­er. Spå­ret pas­se­rar genom skogs­land­skap och ger vack­ra utsik­ter över områ­det. Det rekom­men­de­ras ändå att man har någon form av erfa­ren­het i mountain biking innan man ger sig ut på spåret.

QR Code