“Sör­mon runt” är en kva­li­tetsäk­rad mountain bike-spår i Värm­land, Sve­ri­ge. Spå­ret är ca 17 km långt och erbju­der en mer utma­nan­de ter­räng med en hög­re grad av tek­nis­ka utma­ning­ar. Spå­ret pas­se­rar genom skogs­land­skap och ger vack­ra utsik­ter över områ­det. Det krävs lite mer tek­nisk kun­nan­de och erfa­ren­het av mountain biking för att kla­ra av spå­ret och det rekom­men­de­ras att man har god kon­di­tion och kän­ner sig säker på sin för­må­ga att han­te­ra tek­nis­ka utma­ning­ar innan man ger sig ut på spåret.

QR Code