En lite läng­re tur genom öppet land­skap på lands­vä­gar med lite tra­fik. Ena­stå­en­de utsik­ter genom intres­sant kul­turmil­jö och lagom långt mel­lan håll­punk­ter­na. Eller var­för inte dela upp turen och ta in hos Apte­rin eller Döm­le Herrgård.

En cykel­tur längs Kla­räl­ven på lands­vägscy­kel eller elcy­kel är en fan­tas­tisk upp­le­vel­se. Sträc­kan mel­lan Karl­stad, Aper­tin, Döm­le och till­ba­ka till Karl­stad erbju­der vack­ra vyer av flo­den och omgi­van­de land­skap. Resan bör­jar i Karl­stad där man kör längs cykel­ba­nan längs flo­den. Efter någ­ra kilo­me­ter kom­mer man till Aper­tin, en char­mig by med en mängd restau­rang­er och buti­ker. Här kan man ta en paus och nju­ta av mat och dryck innan man fort­sät­ter sin färd mot Dömle.

Döm­le är känt för sin vack­ra natur och det finns många vand­rings­le­der och utflykts­mål i områ­det. Här kan man ock­så besö­ka det histo­ris­ka Döm­le kyr­ka och se den vack­ra utsik­ten över flo­den. På vägen till­ba­ka till Karl­stad kan man stan­na vid någon av de många bad­plat­ser­na längs flo­den och ta ett dopp eller bara nju­ta av solen och det avkopp­lan­de lju­det av floden.

En cykel­tur längs Kla­räl­ven med cykel är en per­fekt akti­vi­tet för att utfors­ka det vack­ra områ­det och sam­ti­digt få lite motion. Det är ock­så en utmärkt möj­lig­het att kopp­la av och nju­ta av naturen.

QR Code