Är du sugen på att cyk­la runt Sve­ri­ges störs­ta sjö? Vad kul. I som­mar invigs näm­li­gen Väner­le­den. Väner­le­den kom­mer att erbju­da cyklis­ten fina bad­strän­der, kul­turupp­le­vel­ser i världs­klass och spän­nan­de naturfenomen.

 

Cyklis­ter­na kom­mer att pas­se­ra mysi­ga fik, väl­fyll­da gårds­bu­ti­ker och mat­stäl­len med White­gui­desta­tus som kan mät­ta hung­ri­ga och sug­na magar. Runt Vänern kom­mer cyklis­ter­na att tram­pa på sepa­re­ra­de cykel­vä­gar, låg­tra­fi­ke­ra­de asfal­te­ra­de vägar men ock­så grus­vä­gar som sling­rar sig genom skär­gårds­land­skap, skogs­land­skap och bör­dig åker­mark. Någ­ra av sträc­kor­na används redan idag som cykel­le­der and­ra sträc­kor är helt nya som cykel­led. Leden kom­mer att bli cir­ka 64 mil lång. Nedan räk­nar vi upp någ­ra av de upp­le­vel­ser som cyklis­ter­na kom­mer att kun­na ta del av på sin tur:

Kul­turupp­le­vel­ser: Sand­grund Lars Lerin, Värm­lands muse­um, Als­ters Herr­gård, Kristi­ne­hamns konst­mu­se­um, Picas­so­skulp­tu­ren, Söd­ra Råda gam­la kyr­ka, Särestads lands­bygdsmu­se­um, Dala­borg, Väners­borgs muse­um, gam­la stads­de­lar i Mari­estad, Lid­kö­ping, Kristi­ne­hamn och Åmål. Kul­turmil­jön Not Qui­te och Feng­ers­fors bruk. Borg­viks hytt­ru­i­ner och bruksområde.

Naturupp­le­vel­ser: Pla­tå­ber­gen Kin­ne­kul­le, Hal­le- och Hun­ne­berg. Änd­mo­rä­nen Hin­dens rev som sträc­ker sig 5 km ut i Vänern, och Hjor­tens udde. Fle­ra natur­re­ser­vat såsom Kum­me­lön, Surö bok­skog, bio­sfärs­om­rå­de Kin­ne­kul­le och Vänerskär­går­den, Segerstads skärgård.

QR Code