DSC_0254

Gamla Kraftstation i Deje

Öppet­ti­der

  • Öppet ons­dag-sön­dag Kl 11–16.

Spek­ta­ku­lär indu­stri­bygg­nad från tidigt 1900-tal som nume­ra är en kul­tu­rell mötes­plats för konst och musik eller bara en fikastund i annorlun­da miljö.

Intill den bru­san­de Deje­for­sen i Kla­räl­ven finns Gam­la Kraft­sta­tio­nen från tidigt 1900-tal. Den indu­stri­ro­man­tis­ka bygg­na­den är idag en fasci­ne­ran­de kul­tura­re­na med 11 meter högt i tak och myc­ket av ori­gi­nalin­te­ri­ö­ren kvar. Den uni­ka konst­hal­len står i cent­rum och här visas mas­sor av aktu­ell sam­tids­konst. Du upp­le­ver utställ­ning­ar med både bredd och spets i oli­ka tek­ni­ker och uttryck av såväl eta­ble­ra­de konst­nä­rer som av nya talanger.

I eko­lo­gis­ka Culi­na­rum Café ser­ve­ras värm­länds­ka sma­ker baka­de och laga­de efter säsong och uti­från kon­cep­tet rustikt med finess. Under som­ma­ren avnju­ter du mat, vin, fika och glass i den lum­mi­ga träd­går­den som har utsikt över den mag­ni­fi­ka Klarälven.

Med jäm­na mel­lan­rum anord­nas musi­ke­ve­ne­mang genom sats­ning­en The Gam­la Kraft­sta­tio­nen Music Club. För den som vill ska­pa i kre­a­tiv mil­jö finns Makersta­tion där det då och då erbjuds ledar­led­da works­hops och kur­ser. I den lil­la sho­pen kan du all­tid köpa ditt eget Make your own-kit och ska­pa på egen hand — här på plats eller att ta med hem. Sho­pen erbju­der även fina pro­duk­ter som teer, honung, sylt, cho­klad, böc­ker, konst­hant­verk, mm.