En enkel cykel­tur längs Kla­rävl­ven, per­fekt för en dag med pick­nick, fågel­skåd­ning, bad, god mat och histo­ris­ka mil­jö­er. Tar en run­da från Karl­stad cent­rum över gam­la Jakobs­bergs­bron, längs Ham­marös bymyljö­vä­gen, ner till Lillängs­ham­nen, till Mör­rud­den, för­bi Skärd­gård­mu­se­um och kul­turmil­jö­er runt Ham­marö kyrka.

På Grytud­den fin­ner man ”Sankt Olofs gry­ta”. Det är en så kal­lad jät­te­gry­ta från isti­dens slutskede.

Gry­tan ingår i en kate­go­ri offer­käl­lor, vil­ka bär hel­go­net Olofs namn. Pil­gri­mer­na kom med båtar över Vänern och off­ra­de mynt i offer­käl­lan av tack­sam­het över att ha kla­rat sjö­fär­den. Där­ef­ter begav man sig till Ham­marö kyr­ka, i vars när­het man kun­de över­nat­ta, för att sen fort­sät­ta pil­grims­fär­den med Nida­ros (Trond­heim) som mål.

Ham­marö kyr­ka är en av Värm­lands vack­ra spån­kläd­da tim­mer­kyr­kor. Att plat­sen varit bety­del­se­full sedan myc­ket lång tid till­ba­ka för­står man av det grav­fält och den domar­ring som lig­ger cir­ka 800 meter nord­väst om kyrkan.

Norr om Ham­marö kyr­ka lig­ger Ham­mars udde. Här finns Ham­marös störs­ta och Värm­lands näst störs­ta grav­fält från järn­ål­dern. Norr där om lig­ger en domar­ring, gans­ka illa åtgång­en efter sand­täkt. De nio ste­nar­na, som var 12 från bör­jan, bil­dar inte läng­re någon regel­bun­den ring men det går att ana plat­sens ursprung­li­ga utse­en­de. Inom domar­ring­en fanns en back­stu­ga i bör­jan av 1800-talet.

QR Code

Sankt Olofs gryta & Stigen vid LillängshamnenMörudden Camping


Hammarö kyrka


Skärgårdsmuseum, Hammars udde och gravfält