En sär­skild upp­le­vel­se som finns till­gäng­lig under någ­ra vec­kor under som­ma­ren. Då har du möj­lig­het att ta Båt­bus­sen från Lillängs­ham­nen på Ham­marö till Borg­vik. Där­i­från föl­jer du en del­sträc­ka av Uni­ons­le­den till­ba­ka till Karl­stad. Krä­ver liter mer av cyklis­ten och cykeln men erbju­der myc­ket cykelupp­le­vel­se. Glöm inte att tit­ta på histo­ris­ka kul­turmil­jö i Borg­vik. Eller ta en dopp på vägen.

Gra­vel cyk­ling mel­lan Borg­vik och Karl­stad längs Uni­ons­le­den är en fan­tas­tisk upp­le­vel­se för cyke­len­tu­si­as­ter. Uni­ons­le­den är en väl­mar­ke­rad cykel­väg som går genom vack­ra skogs­om­rå­den och längs med sjö­ar och åar. Resan mel­lan Borg­vik och Karl­stad är unge­fär 70 km och tar cir­ka 4 tim­mar att cykla.

Under resan kom­mer du att pas­se­ra genom natur­skö­na områ­den med många chan­ser att se vil­da djur som älgar, rådjur och fåg­lar. Du kom­mer ock­så att kom­ma för­bi histo­ris­ka plat­ser som Borg­viks slott och Åkers­bergs kyrka.

Gra­vel cyk­ling är per­fekt för den som vill kom­bi­ne­ra trä­ning med naturnjut­ning och även­tyr. Men det är vik­tigt att vara för­be­redd på att vägen kan vara lite utma­nan­de ibland med ste­ni­ga och ojäm­na par­ti­er. Det är där­för vik­tigt att ha en cykel med bra däck och att ha med sig till­räck­ligt med mat och vatten.

QR Code