Forskolan-Lotsen-Karlstad_1_1680x1000

Architecture municipality Karlstad

Karl­stad is the Archi­tectu­re Muni­ci­pa­li­ty of the Year 2022 and thus takes first pla­ce for the third year in a row. The Archi­tectu­re Muni­ci­pa­li­ty of the Year award high­lights the muni­ci­pa­li­ti­es that manage to com­bi­ne good con­di­tions for deve­lo­ping archi­tectu­re with mana­ging the housing sup­p­ly and ambi­tions to redu­ce cli­ma­te impact.

Karl­stad is Archi­tectu­re Muni­ci­pa­li­ty of the Year 2022 and has thus won the award three years in a row. The suc­ces­ses are explai­ned by a very good judg­ment from the archi­tects’ asso­ci­a­tion, whi­le Karl­stad is in a good posi­tion in terms of con­struc­tion pace, rou­ti­nes and legal compliance.

3._smug_artscape_2017-07-28_fredrikakerberg_4240x2832

Artscape

During Arts­cape 2017-Värm­land or Arts­cape 2017 White Moo­se Pro­ject as it is also cal­led, ten muni­ci­pa­li­ti­es par­ti­ci­pa­ted, which resul­ted in a total of 25 works of art, seven of which are in Karl­stad. Both inter­na­tio­nal and Swe­dish artists are invol­ved behind the paintings.

Alster Herrgård

Alsters herrgård — Gustaf Frödings minnesgård

Gustaf Frö­dings min­nes­gård i natur­skön mil­jö med utsikt över Vänern, 8 km öster om Karlstad.

Als­ters herr­gård, Gustaf Frö­dings min­nes­gård, är en 1700-tals­herr­gård i vac­ker naturmil­jö med utsikt över Vänern och är mest känd som dik­ta­ren Gustaf Frö­dings födel­se­hem. Den kän­de och folk­kä­re skal­den föd­des här 1860. Här finns café och restau­rang, i flyg­lar­na finns buti­ker, gal­le­ri och utställ­ning­ar. På huvud­bygg­na­dens över­vå­ning finns en utställ­ning om Gustaf Frö­ding som kan upp­le­vas om man föl­jer med på en av de all­män­na vis­ning­ar­na som dag­li­gen erbjuds. I den vack­ra ute­mil­jön runt herr­går­den och herr­gårds­par­ken finns natursti­gar och vand­rings­le­der i vari­e­ran­de längd.

Als­ters herr­gårds­café pro­fi­le­ras av svensk hus­mans­kost och hem­ba­kat kaf­fe­bröd och erbju­der dag­li­gen både kaf­fe och lunch under sommarsäsongen.

Väst­ra fly­geln är ett slöj­dens hus där det på ned­re plan finns en hög­kva­li­ta­tiv slöjd- och hant­verks­bu­tik med noga utval­da slöj­da­re. På övre plan finns för­e­ning­en Läns­hem­slöj­den i Värm­land som visar utställ­ning­ar och har kursverksamhet.

I Öst­ra fly­geln hit­tar du en herr­gårds­bu­tik med fram­förallt Frö­ding­lit­te­ra­tur men ock­så sou­ve­ni­rer, mat och hant­verk. I fly­geln finns ock­så ett konst­gal­le­ri som pre­sen­te­rar oli­ka utställningar.

Under som­ma­ren arran­ge­ras oli­ka pro­gram som musik, dans, tea­ter, före­drag och lyrik­upp­läs­ning. Mest upp­skat­ta­de är höst- och jul­mark­nad med värm­länds­ka pro­duk­ter inom slöjd och livsmedel.