Picassoskulpturen Kristinehamn

Picassoskulpturen i Kristinehamn

Picas­so­skulp­tu­ren i Kristi­ne­hamn, ett kvin­no­hu­vud före­stäl­lan­de Pablo Picas­sos hust­ru Jac­que­li­ne, är en 15 meter hög skulp­tur vid Vålösun­det vid Vänern, i Kristi­ne­hamns skär­gård, sju kilo­me­ter från Kristi­ne­hamns centrum.

Skulp­tu­ren, som är den förs­ta betong­s­kulp­tu­ren av Pablo Picas­so i stor ska­la, och den hit­tills störs­ta i värl­den, består av en betong­pe­la­re, på vil­ken två flak i natur­be­tong på är fäs­ta­de. Det stör­re fla­ket, som visar Jaque­li­nes ansik­te i pro­fil, är sex meter högt, fyra meter brett och väger fyra ton. Skulp­tu­ren har ristats genom sand­bläst­ring. Den invig­des mid­som­ma­raf­ton 1965.

Cyk­la hit väs­terut från Karl­stad på en etapp av Väner­le­den eller ta med cykeln på tåg eller buss till Kristi­ne­hamn och cyk­la vida­re där­i­från. Picas­so­skulp­tu­ren lig­ger direkt på Vänerleden.
QR Code
huvudbild_allt

Värmlandsmat & cykling

Sörmon

Sörmon runt (17 km)

“Sör­mon runt” är en kva­li­tetsäk­rad mountain bike-spår i Värm­land, Sve­ri­ge. Spå­ret är ca 17 km långt och erbju­der en mer utma­nan­de ter­räng med en hög­re grad av tek­nis­ka utma­ning­ar. Spå­ret pas­se­rar genom skogs­land­skap och ger vack­ra utsik­ter över områ­det. Det krävs lite mer tek­nisk kun­nan­de och erfa­ren­het av mountain biking för att kla­ra av spå­ret och det rekom­men­de­ras att man har god kon­di­tion och kän­ner sig säker på sin för­må­ga att han­te­ra tek­nis­ka utma­ning­ar innan man ger sig ut på spåret.

QR Code
web mtb 2Linn-topaz-enhance-faceai

Skutberget runt — Biking Värmland (8 km)

“Skut­ber­get runt” är en kva­li­tetsäk­rad mountain bike-spår inom Biking Värm­land. Spå­ret är ca 8 km långt och erbju­der en rela­tivt enkel ter­räng med både lät­ta tek­nis­ka och kupe­ra­de par­ti­er. Spå­ret pas­se­rar genom skogs­land­skap och ger vack­ra utsik­ter över områ­det. Det rekom­men­de­ras ändå att man har någon form av erfa­ren­het i mountain biking innan man ger sig ut på spåret.

QR Code
Forskolan-Lotsen-Karlstad_1_1680x1000

Arkitekturkommun Karlstad (18 km)

Karlstad är Årets arkitekturkommun 2022 och kniper därmed förstaplatsen för tredje året i rad. Utmärkelsen Årets arkitekturkommun lyfter fram de kommuner som lyckas kombinera goda villkor för att utveckla arkitekturen med att hantera bostadsförsörjningen och ambitioner om att minska klimatpåverkan.

Karl­stad är Årets arki­tek­tur­kom­mun 2022 och har där­med vun­nit utmär­kel­sen tre år i rad. Fram­gång­ar­na för­kla­ras av ett myc­ket gott omdö­me från arki­tekt­kå­ren sam­ti­digt som Karl­stad lig­ger bra till när det gäl­ler bygg­takt, ruti­ner och lagefterlevnad.

cropped-BadiSandgrundsparken-1024x681-2.jpg

Bad & lek med (små)barn

Här hittar du några utvalda ställen som lämpar sig särskild för familjer med mindre barn. Ta en dopp eller tillbringa hela dagen på stranden. Eller upptäcka några lekplatser utöver det vanliga.

Badplatser

Alsters strandbad

Als­ters strand­bad är en bad­plats vid Vänern med både sand­strand och klipp­bad. Bad­plat­sen är trev­lig med en lång­grund sand­bot­ten och bryg­ga. Här finns det även en liten sand­strand omgi­ven av klip­por, och intill badet lig­ger en småbåtshamn.

 • Bryg­ga / Omkläd­nings­möj­lig­he­ter / Grill­plats / Sop­kärl / Toa­lett / När­het till café/kiosk

Bomstadbaden

Bomstad­ba­den är en barn­vän­lig bad­plats vid Vänern. Bad­plat­sen är myc­ket lång­grund och san­den är fin­kor­ning, vil­ket som­mar­tid loc­kar många barn­fa­mil­jer. Den 400 meter långa sand­stran­den gör att plat­sen bru­kar kal­las för Värm­lands riviera.

 • Omkläd­nings­möj­lig­he­ter / Grill­plats / Sop­kärl / Toa­lett / När­het till café/kiosk

Mariebergsskogens badplats

Bad­plat­sen i Marie­bergs­sko­gen lig­ger vid en av Karl­stads många Väner­vi­kar. Det är en popu­lär plats med en här­lig sand­strand i söder­läge och sto­ra gräsy­tor. När du vill ha en paus från badan­det kan du låna bol­lar och spe­la beach­vol­ley­boll, stre­et­bas­ket, bou­le och hyra klub­bor till ban­gol­fen och upp­täc­ka res­ten av parken.

Marie­bergs­sko­gens bad­plats är en del av Marie­bergs­sko­gen, Karl­stads stads­park. Bad­plat­sen har en gans­ka stor sand­strand och är omgi­ven av sto­ra gräsy­tor. Det är myc­ket väl­be­sökt och upp­skat­tat av både Karl­stads­bor och gäs­tan­de turis­ter. I kios­ken kan du hand­la glass och annat som pas­sar en dag på stran­den. När du vill ha en paus från badan­det kan du låna bol­lar och spe­la beach­vol­ley­boll, stre­et­bas­ket, bou­le och hyra klub­bor till bangolfen.

 • Toa­lett / När­het till café/kiosk

Orrholmens badplats

Orr­hol­mens bad­plats vid Vänern har sand­strand och sto­ra gräsy­tor. Här är ock­så nära till en popu­lär parklek.

 • Bryg­ga / Omkläd­nings­möj­lig­he­ter / Grill­plats / Sop­kärl / Toa­lett / När­het till café/kiosk

Skutbergets badplats

Skut­ber­get är en stor och myc­ket popu­lär bad­plats vid Vänern, med både klip­por och sand­strän­der. Delar av bad­plat­sen är till­gäng­lig­hets­an­pas­sad. Skut­ber­get lig­ger 7 kilo­me­ter väs­ter om Karl­stad cent­rum. Här finns fina klip­por, sand­strän­der och sto­ra gräsy­tor för sol­bad, spel och lek. I områ­det finns även en cam­ping och stugut­hyr­ning, lek­plat­ser, naturstig och motions­spår. Från Skut­ber­get utgår bland annat en väl­digt fin vand­rings­led till Kil. En del av Skut­ber­get är till­gäng­lig­hets­an­pas­sad med ramp ner till vatt­net, stig och grill­plats. Omkläd­nings­möj­lig­he­ter och dusch finns på Skut­ber­gets motionscentral.

 • Omkläd­nings­möj­lig­he­ter / Grill­plats / Sop­kärl / Toa­lett / När­het till café/kiosk

Örsholmsbadet

Örs­holms­ba­det vid Örs­holmstjärn är en barn­vän­lig bad­plats med sand­strän­der och sto­ra gräsy­tor. Badet består av två bad­om­rå­den som båda har sand­strand. Intill strän­der­na finns sto­ra gräsy­tor för solan­de, lek och spel.

 • Bryg­ga / Omkläd­nings­möj­lig­he­ter / Grill­plats / Sop­kärl / Toa­lett / När­het till café/kiosk

Lekplatser utöver det vanliga 

Äventyrlekplats i Museiparken

Mariebergskogen

Alster Herrgård

QR Code
3._smug_artscape_2017-07-28_fredrikakerberg_4240x2832

Artscape Karlstad (22 km)

Under Artscape 2017-Värmland eller Artscape 2017 White Moose Project som det även kallas, deltog tio kommuner vilket resulterade till totalt 25 konstverk varav sju av dem finns i Karlstad. Bakom målningarna finns såväl internationella som svenska konstnärer medverkade.

 

Arts­cape i Karl­stad resul­te­ra­de till en fär­g­ex­plo­sion där tom­ma hus­väg­gar nume­ra är fyll­da med modern stor­stads­konst. Sju konst­nä­rer från oli­ka delar av värl­den har målat och gjort uttryck för sin konst på sju oli­ka bygg­na­der runt om i Karlstad.

Här kan du ta del av väggmålningarna:

 • Drott­ning­ga­tan 15 i cent­rum, det vita huset med gaveln mot CGC, målat av konst­nä­ren Sagie från Sve­ri­ge. I Sagi­es uttrycks­ful­la verk kan man för­vän­ta sig allt från söta djur och figu­rer till stil­re­na gra­fis­ka motiv.
 • Styr­bords­ga­tan 2 på Orr­hol­men, mot par­ke­ring­en vid Orr­le­ken, målat av konst­nä­ren Pan­to­nio från Portugal.Pantonias konst­verk möts fåg­lar, fis­kar och and­ra varel­ser i fly­tan­de former.
 • Gar­va­re­ga­tan 9/Fabriksgatan 7 i Haga, med gaveln mot Gubb­hol­men, målat av konst­nä­ren Smug från Austra­li­en. Känd från foto­re­a­lis­tis­ka mål­ning­ar räk­nas Smug som en av de abso­lut ledan­de gatu­konst­nä­rer inom foto­re­a­lism. Mål­ning­ar­na är humo­ris­tis­ka blan­dat med precision.
 • Hem­vä­gen 16 på Våx­näs, målat av konst­nä­ren Hen­ric Thåg från Sverige.Karlstads egna Hen­ric Thåg job­bar med gra­fis­ka motiv och por­trät­te­rar ofta män­ni­skor eller and­ra figu­rer i var­dags­li­vet med extra twist.
 • Drott­ning­ga­tan 41 B i cent­rum, den röda tegel­bygg­na­den vid bussta­tio­nen med gaveln mot Drott­ning­ga­tan, målat av konst­nä­ren och Frank­furt­ba­se­ra­de Case Maclaim från Tyskland. Case är en pion­jär inom foto­re­a­lism där kons­ten uttryc­ker sig på ett uni­ver­sellt språk i syf­te att inspi­re­ra bud­skap om enlig­het och kraft.
 • River C Hotel i Haga med gaveln mot Karl­stad CCC, målat av konst­nä­ren Hyu­ro från Argen­ti­na. Med poli­tis­ka teman och sub­tilt sen­si­ti­vi­tet i dröm­li­ka kom­po­si­tio­ner ska­par Hyu­ro konst i form av illust­ra­ti­va och gra­fis­ka målningar.
 • Fagott­ga­tan 70 på Kro­no­par­ken, Stu­den­ter­nas hus i Kro­no­par­kens cent­rum, målat av konst­nä­ren Leda­nia Colom­bia. Leda­nia är en av Bogo­tas mest fram­stå­en­de gatu­konst­när och uttryc­ker sig genom färg­gla­da motiv präg­lat av magis­ka och myto­lo­gis­ka förankringar.
QR Code
KarlstadKommun-Turism-200409-270-200409-UtskriftsKlar-UtskriftSkarp-Foto-Christine-Holm-scaled

Konst i Karlstad (6 km)

I kulturstaden Karlstad kan du uppleva en av Nordens främsta akvarellister på konsthallen Sandgrund Lars Lerin eller utforska Värmlands Museums aktuella utställningar. Du kan även spana in Karlstads utmärkta konstgallerier.

Sola i Karlstad

Eva Lisa Holtz arbe­ta­de på Värd­hu­set i Karl­stad som värds­hus­flic­ka. Eva Lisa var en vac­ker och glad flic­ka som värd­hus­gäs­ter­na tyck­te myc­ket om. Tack vare sitt soli­ga och strå­lan­de humör fick hon smek­nam­net Sola. Hon var även en drif­tig och eko­no­misk kvin­na, som så små­ning­om köp­te och drev ett eget värds­hus. Sta­tyn “Sola i Kalls­ta” är gjord av Her­man Rei­jers och kom på plats 1985. Den har bli­vit en vik­tig sym­bol och ett ansik­te utåt för Karlstad.

Värmlands Museum

Värm­lands Muse­um är ett av Sve­ri­ges mest väl­be­sök­ta länsmu­se­er. Utställ­ning­ar, bib­li­o­tek, musei­bu­tik, café och restau­rang Mat­bru­ket är öppet och har anpas­sats för tryg­ga besök. Här kan du upp­le­va den per­ma­nen­ta utställ­ning­en Värm­lands­liv och konst­ba­sut­ställ­ning­en Insyn och utblick – dia­lo­ger med konstsamlingen.

Galleri Bergman

Gal­le­ri Mats Berg­man har haft utställ­nings­lo­ka­ler i Stock­holm, Göte­borg, Helsing­borg, Mal­mö och Karl­stad samt del­ta­git i ett stort antal konst­mäs­sor i Sve­ri­ge och utom­lands. I dag är gal­le­ri­et belä­get på Herr­hags­ga­tan 48 i Karl­stad och Norr­tulls­ga­tan 53 i Stock­holm. Gal­le­ri Berg­man visar gra­fik, mål­ning­ar och skulp­tu­rer – före­trä­des­vis av nor­dis­ka konst­nä­rer. Gal­le­ri­et erbju­der det bäs­ta ur den nor­dis­ka konst­flo­ran, med en mång­fald av noga utval­da konst­nä­rer från oli­ka gen­rer och generationer.

Konst i Karlstad (KIKA)

Gal­le­ri Konst i Karl­stad drivs ide­ellt av en för­e­ning som anord­nar utställ­ning­ar med loka­la, natio­nel­la och inter­na­tio­nel­la konstnärer.
För­e­ning­ens ambi­tion är att visa sam­ti­da konst av hög konst­när­lig kva­li­tet, med stor vari­a­tion i både form och inne­håll av före­trä­des­vis yrkes­verk­sam­ma konstnärer.
Gal­le­ri­ets mål­sätt­ning är dess­utom att hål­la en jämn köns­för­del­ning mel­lan utstäl­lan­de konstnärer.
En arbets­grupp i för­e­ning­en avgör slut­li­gen vil­ka utställ­ning­ar som arrangeras.
Var­je år i decem­ber arran­ge­ras ett konst­lot­te­ri för för­e­ning­ens medlemmar.

Konsthantverkarna Karlstad

Koo­pe­ra­ti­vet Konst­hant­ver­kar­na bil­da­des 1987 och vi har fun­nits i vår fan­tas­tis­ka lokal på Söd­ra Kyr­ko­ga­tan 6, sedan våren 1988. I buti­ken är ing­et det and­ra likt! Våra als­ter har spår av han­dens arbe­te och det är det som ger liv, själ och per­son­lig­het till var­je enskilt före­mål. Vi arbe­tar med natur­li­ga mate­ri­al och åter­bruk. Allt är svensk­till­ver­kat och kom­mer till buti­ken utan mel­lan­hän­der och långa trans­por­ter. I vårt gal­le­ri pre­sen­te­ras årli­gen 10 utställ­ning­ar av med­lem­mar och gäs­tan­de konst­hant­ver­ka­re. Du kan som kund kän­na dig säker på att köpa ett als­ter med kva­li­té där vår yrkes­kun­skap garan­te­rar dig konst­hant­verk när det är som all­ra bäst!

Sandgrund Lars Lerin

Du kän­ner säkert till konst­nä­ren Lars Lerin som räk­nas till en av Nor­dens främs­ta akva­rel­lis­ter och som är född och bosatt i Värm­land. Lars Lerin har ställt ut på gal­le­ri­er och muse­er i ett tio­tal län­der och har synts i fle­ra tv-pro­gram, bland annat Vän­li­gen Lars Lerin, Lerins lär­ling­ar och Lerins som­marö som visas på SVT i vinter.

På konst­hal­len Sand­grund Lars Lerin kan du ta del av både Lars Lerin och gästut­stäl­la­res konst i en öppen och ljus lokal. I konst­hal­len finns även ett café med utsikt över Kla­räl­ven och en butik där du kan köpa uni­ka affi­scher, vykort och liknande.

QR Code
foto-henrik-lindholm-1536x769

Vänerleden (660 km)

Är du sugen på att cyk­la runt Sve­ri­ges störs­ta sjö? Vad kul. I som­mar invigs näm­li­gen Väner­le­den. Väner­le­den kom­mer att erbju­da cyklis­ten fina bad­strän­der, kul­turupp­le­vel­ser i världs­klass och spän­nan­de naturfenomen.

 

Cyklis­ter­na kom­mer att pas­se­ra mysi­ga fik, väl­fyll­da gårds­bu­ti­ker och mat­stäl­len med White­gui­desta­tus som kan mät­ta hung­ri­ga och sug­na magar. Runt Vänern kom­mer cyklis­ter­na att tram­pa på sepa­re­ra­de cykel­vä­gar, låg­tra­fi­ke­ra­de asfal­te­ra­de vägar men ock­så grus­vä­gar som sling­rar sig genom skär­gårds­land­skap, skogs­land­skap och bör­dig åker­mark. Någ­ra av sträc­kor­na används redan idag som cykel­le­der and­ra sträc­kor är helt nya som cykel­led. Leden kom­mer att bli cir­ka 64 mil lång. Nedan räk­nar vi upp någ­ra av de upp­le­vel­ser som cyklis­ter­na kom­mer att kun­na ta del av på sin tur:

Kul­turupp­le­vel­ser: Sand­grund Lars Lerin, Värm­lands muse­um, Als­ters Herr­gård, Kristi­ne­hamns konst­mu­se­um, Picas­so­skulp­tu­ren, Söd­ra Råda gam­la kyr­ka, Särestads lands­bygdsmu­se­um, Dala­borg, Väners­borgs muse­um, gam­la stads­de­lar i Mari­estad, Lid­kö­ping, Kristi­ne­hamn och Åmål. Kul­turmil­jön Not Qui­te och Feng­ers­fors bruk. Borg­viks hytt­ru­i­ner och bruksområde.

Naturupp­le­vel­ser: Pla­tå­ber­gen Kin­ne­kul­le, Hal­le- och Hun­ne­berg. Änd­mo­rä­nen Hin­dens rev som sträc­ker sig 5 km ut i Vänern, och Hjor­tens udde. Fle­ra natur­re­ser­vat såsom Kum­me­lön, Surö bok­skog, bio­sfärs­om­rå­de Kin­ne­kul­le och Vänerskär­går­den, Segerstads skärgård.

QR Code
web mtb 1 Linn

Karlstad Grand MTB Loop (56 km)

MTB cyk­ling i Karl­stad är en fan­tas­tisk upp­le­vel­se, och det finns ing­et bätt­re stäl­le att utfors­ka än I2 sko­gen och Tyr­sko­gen. Des­sa sko­gar erbju­der en mängd oli­ka ter­räng­er och utma­ning­ar för både nybör­ja­re och erfar­na cyklister.

I2 sko­gen är känd för sina tek­nis­ka sti­gar med många kul­lar och ste­nar. Des­sa sti­gar krä­ver en del fär­dig­he­ter och tek­nik, men de ger ock­så en otro­ligt rolig och utma­nan­de cykelupplevelse.

Tyr­sko­gen är en annan popu­lär plats för MTB cyk­ling i Karl­stad. Här hit­tar du läng­re och mer öpp­na sti­gar, som är per­fek­ta för lång­sam­ma och avslapp­nan­de turer. Det finns ock­så många fina utsikts­punk­ter där du kan nju­ta av naturen.

Oav­sett om du är en erfa­ren MTB-åka­re eller en nybör­ja­re, så finns det något för alla i I2 sko­gen och Tyr­sko­gen. Så pac­ka din cykel och ge dig ut på en spän­nan­de resa genom Karl­stads skogar!

QR Code